Státní přijímačky + JPZ

Datum vytvoření: 17. 03. 2023
Poslední aktualizace: 15. 11. 2023

Co znamená zkratka JPZ, co jsou a co obnáší státní přijímačky? Koho se státní přijímačky týkají? Vše podstatné o státních přijímačkách a JPZ čtěte v tom to článku.

Státní přijímačky neboli JPZ – zkratka pro tzv. jednotnou přijímací zkoušku. JZP je povinná přijímací zkouška, kterou musí absolvovat každý deváťák, který se po základní škole dále hlásí na maturitní obor na jakékoliv střední škole.

1. Jednotná přijímací zkouška (JPZ) – povinná státní část (státní přijímačky)

JPZ je povinná součást prvního kola přijímacího řízení na střední školy (s výjimkou oborů s talentovou zkouškou, kromě oboru Gymnázium se sportovní přípravou) .

Jednotná přijímací zkouška se někdy také nazývá státními přijímačkami. JPZ totiž připravuje organizace CERMAT, kterou řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. CERMAT připravuje a vyhodnocuje testy v rámci státních přijímaček a organizuje JPZ pro celou Českou republiku.

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky. Testy mají jednotnou strukturu a formát a vycházejí z rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro základní vzdělávání.

CERMAT jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury

 • test 30 úloh
 • na vyřešení 60 minut
 • maximálně za 50 bodů

CERMAT jednotná přijímací zkouška z matematiky

 • test 16 úloh
 • na vyřešení 70 minut
 • maximálně za 50 bodů
Státní přijímačky + JPZ

Státní přijímačky jsou centrálně hodnoceny CERMATem. Hodnotí se odevzdaný záznamový arch. Máme pro vás k dispozici didaktické testy z JPZ včetně výsledků z předchozích let od roku 2017.

2. Školní přijímací zkoušky – nepovinná školní část (školní přijímačky)

Kromě povinných státních přijímaček (JPZ) může být součástí přijímacího řízení na maturitní obory SŠ také školní část přijímací zkoušky. Nepovinná školní část zahrnuje další kritéria pro přijetí, které stanoví nad rámec JPZ ředitel příslušné střední školy.

Pokud je součástí přijímacího řízení kromě státních přijímaček i školní část přijímací zkoušky tak platí, že v celkovém hodnocení přijímaček (tedy JPZ + školní přijímačky) musí být váha státních CERMAT přijímaček minimálně 60 %.

Podmínkou pro přijetí na SŠ může být také zdravotní způsobilost uchazeče. Tu potvrzuje lékař přímo do přihlášky na SŠ.

Požadavky na školní část přijímací zkoušky zveřejňují ředitelé škol do konce ledna. Při rovnosti bodů uchazečů se nejčastěji přihlíží k výsledkům státních přijímaček (CERMAT testů).

Školní část přijímaček – co může obsahovat?

 • body za prospěch (průměr z 8. třídy a pololetí 9. třídy)
 • test studijních předpokladů
 • test z jazyka
 • body za účast v olympiádách a odborných soutěžích
 • test fyzické zdatnosti (policejní školy)
 • test zručnosti (př. zubní laboranti)
 • test hudebních nebo komunikačních předpokladů (pedagogické obory)
státní přijímačky

Nejčastěji se v rámci školní části přijímaček hodnotí prospěch. Žáci se ale většinou v prospěchu příliš neliší a o to víc je potřeba se bodově odlišit ve státních přijímačkách.

Více o přípravě na přijímačky

2.1 Přijímací zkoušky na gymnázium

Gymnázia jsou velmi kompetitivní školy a ředitelé kromě JPZ často volí v přijímacím řízení také školní část přijímaček.

Pojďme si ukázat, jaká mohou být kritéria v přijímacím řízení na gymnázia na konkrétním příkladu.

Gymnázium Jana Keplera (Praha 6)

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

 • Státní přijímačky – didaktický test z českého jazyka a literatury (JPZ CERMAT) – min. 25% úspěšnost (max. 50 bodů)
 • Státní přijímačky – didaktický test z matematiky (JPZ CERMAT) – min. 25% úspěšnost (max. 50 bodů)
 • Školní zkouškatest obecných studijních předpokladů připravený gymnáziem na 80 minut – min. 25% úspěšnost (max. 50 bodů)
 • Školní zkouškaprospěch v 8. a 9. třídě ZŠ – přepočet dle vzorce: 12,5 – (⌀ ČJ + ⌀ Mat + 10 x ⌀ celkový) x 5/24 = počet bodů, kde celkový průměr je průměr průměrů jednotlivých vysvědčení, zaokrouhlený na dvě desetinná místa
 • Školní zkouškadalší body za úspěchy v olympiádách a odborných soutěžích – umístění na prvních třech místech v posledních 2 školních letech od obvodního (okresního) kola výše

* Všechna kritéria přijímacího řízení jsou bodově ohodnocena a konečné pořadí bude stanoveno na základě celkového počtu získaných bodů.

* V případě rovnosti bodů rozhoduje výsledek školního testu obecných studijních předpokladů.

2.2 Přijímací zkoušky na střední policejní školu

Střední policejní školy jsou hodně žádané. V přijímacím řízení jsou kromě JPZ hodnocené ještě další školní části, např. test fyzické zdatnosti.

Máme pro vás konkrétní příklad přijímacího řízení na střední policejní školu.

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

 • Státní přijímačky – didaktický test z českého jazyka a literatury (JPZ CERMAT) (max. 50 bodů)
 • Státní přijímačky – didaktický test z matematiky (JPZ CERMAT) (max. 50 bodů)
 • Školní zkouškatest fyzické zdatnosti, 2 disciplíny: člunkový běh 4 x 10 m a běh na 1000 m (max. 50 bodů, hranice pro splnění je 20 bodů)
 • Školní zkouška – hodnocení předchozího vzdělávání – známky z předmětů: český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, fyzika, chemie, přírodopis, dějepis, zeměpis a tělesná výchova za druhé pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku. (max.10 bodů)

* Celkově lze za přijímací řízení získat maximálně 160 bodů.

* Pořadí uchazečů stanoví ředitel školy podle celkového součtu bodů dosažených v jednotlivých částech přijímacího řízení. V případě, že více uchazečů získá stejný počet bodů, rozhoduje o pořadí uchazečů: a) dosažený vyšší počet bodů z celkových výsledků přijímací zkoušky (celkový součet bodů jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky), atd.

2.3 Přijímací zkoušky na střední zdravotnickou školu

Střední zdravotnické školy se poslední roky po pandemii koronaviru těší nevídanému růstu zájemců. V přijímacím řízení na střední zdravotnické školy počítejte většinou i s hodnocením prospěchu. Např. pro obory zubních laborantů a techniků může být součástí školní části přijímaček také zkouška manuální zručnosti (kreslení, modelování apod.).

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická (Plzeň)

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

 • Státní přijímačky – didaktický test z českého jazyka a literatury (JPZ CERMAT) (max. 50 bodů)
 • Státní přijímačky – didaktický test z matematiky (JPZ CERMAT) (max. 50 bodů), váha JPZ z ČJ a M 60 %
 • Školní zkouškaprůměr prospěchu z vysvědčení 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (max. 66 bodů), váha 40 %

* převýší-li počet přihlášených uchazečů kapacitu oboru, jsou rozhodující pro přijetí dosažené výsledky ze ZŠ a výsledky JPZ

2.4 Přijímací zkoušky na střední pedagogickou školu

Součástí přijímacího řízení na střední pedagogické školy může být v rámci školní části přijímací zkoušky hodnocení prospěchu a také např. praktická zkouška z hudebních (např. zpěvu) a komunikačních předpokladů (správná výslovnost a mluvený projev).

Střední pedagogická škola Boskovice

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

 • Státní přijímačky – didaktický test z českého jazyka a literatury (JPZ CERMAT) (max. 50 bodů), hranice pro splnění je 10 bodů
 • Státní přijímačky – didaktický test z matematiky (JPZ CERMAT) (max. 50 bodů), hranice pro splnění je 7 bodů
 • Školní zkouškahodnocení vysvědčení z předchozího vzdělávání (1. a 2. pololetí 8. ročníku, 1. pololetí 9. ročníku) (max. 15 bodů)
 • Zdravotní způsobilost – potvrzená lékařem v přihlášce ke studiu na SŠ

* Uchazeči mohou získat maximálně 115 bodů a budou přijímáni podle vyššího součtu získaných bodů za přijímací řízení (součet bodů za JPZ a vysvědčení). Při rovnosti bodů rozhoduje o lepším umístění uchazeče: a) počet bodů u jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyka a literatura, b) počet bodů u jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, atd.

3. Přihlášky na SŠ – dvě přihlášky dva pokusy

Státní přijímačky (CERMAT testy z ČJ a M) mají výhodu, že je každý uchazeč píše dvakrát, pakliže podá dvě přihlášky do maturitních oborů. Máte tedy dva pokusy, každý na jedné ze středních škol v přihlášce.

Zásadní je, že se vždy započítává lepší výsledek z testu z ČJ nebo M bez ohledu na to, na které SŠ a ve kterém termínu (1. nebo druhý řádný a nebo náhradní) jste testy psali. Tento lepší výsledek (součet bodů z testu z ČJ a M) se počítá pro obě střední školy z přihlášky. Celkem uchazeč může získat maximálně 100 bodů. Body za špatné odpovědi se u JPZ neodečítají.

Jaky byl počet podaných přihlášek na SŠ 2023?

JPZ čeština

JPZ matika

Prakticky to funguje takto: Žák se hlásí na dvě školy v rámci 1. kola přijímaček a píše v prvním termínu na jedné škole test z ČJ a test z M a poté stejně tak v druhém termínu na druhé škole další test z ČJ a test z M. Testy by měly mít stejnou úroveň obtížnosti a samozřejmě se od sebe úlohy liší.

Ve 2. kole přijímacího řízení, které vyhlašují školy v případě, že v 1. kole nenaplnily své kapacity, se již jednotné přijímací zkoušky nekonají a přijímací kritéria jsou plně v gesci ředitelů škol. Druhé kolo přijímaček by se vás týkalo pokud byste v prvním kole nebyli přijati ani na jednu ze dvou SŠ v přihlášce.

4. Další odkazy na výběr školy

CERMAT jednotná přijímací zkouška vás v každém případě čeká, když se budete ucházet o místo v maturitním oboru. Věnujte vždy velkou pozornost pečlivému výběru SŠ. Využít k tomu můžete: 

Tým To dáš! Přijímačky nanečisto 💛

Koupit Přijímačky nanečisto

gymnázium

2. kolo přijímacího řízení na střední školyZpracovávám objednávku