CERMAT testy 2023/2024

Na této stránce vás provedeme vším, co potřebujete vědět o testech CERMAT pro žáky 9. tříd, které se budou psát v roce 2024. CERMAT testy 2024 jsou testy jednotné přijímací zkoušky na SŠ, které píše každý žák 9. třídy hlásící se na obor zakončený maturitou. Na rozdíl od testů, na které jsou žáci zvyklí ze ZŠ, mají tyto testy mnoho úskalí, která je nutné znát a umět s nimi pracovat. S námi vás CERMAT testy 2024 nepřekvapí!

Ze ZŠ na střední (SŠ) pomocí testů CERMAT v roce 2024

I. O CERMATu a přijímačkách – úvod do problematiky

Co od testu CERMAT očekávat?

Vědět dopředu, jak test vypadá, může výrazně pomoci u samotné zkoušky. Samotný test totiž není jen o vědomostech, ale také o strategii a různých tipech, jak na přijímačky vyzrát. Jednotné přijímací testy neobsahují nic, co by bylo nad rámec základního učiva 1. a 2. stupně základních škol (staví se na základě rámcového vzdělávacího programu). K jejich úspěšnému absolvování by mělo stačit jen dobré zvládnutí učiva základní školy.

CERMAT testy 2024

Každý žák dostane u každého testu 1x zadání a 1x záznamový arch. Do CERMATu se skenují a odesílají pouze záznamové archy. Všechny testy pro žáky 9. tříd najdete zde.

Pamatujte, že:
 • Vždy je pouze jedno správné řešení! (u uzavřených úloh)
 • Není stanovena centrální hranice bodového skóre pro přijetí, není stanovena ani minimální nutná hranice pro přijetí (také nazýváno jako cut-off skóre, o jeho zavedení se ale aktuálně uvažuje)
 • U přijímaček rozhoduje zejména to, kolik žáků napíše test lépe, než vy.
 • Celkem budete psát 4 různé testy – 2x ČJ a 2x M
 • Na test z ČJ mají uchazeči 60 minut, na ten z matematiky 70 minut. Uchazeči se SVP (speciálními vzdělávacími potřebami) mohou mít tuto dobu prodlouženou.

Co jsou to jednotné přijímací zkoušky?
Co jsou to jednotné přijímací zkoušky?

S tímto termínem se v současné době setkáváme stále častěji a častěji. Ale jaký je ve skutečnosti význam tohoto slovního spojení? Letos je to v řadě již po několikáté, co jsou žáci 9. ročníků základních škol, kteří chtějí pokračovat ve vzdělávání, povinni skládat jednotnou přijímací zkoušku (JPZ). Tato zkouška je připravována státní příspěvkovou organizací CERMAT a je stejná pro všechny učební obory a pro všechny typy středních škol. V praxi to znamená, že žáci, kteří chtějí studovat na gymnáziu skládají stejnou zkoušku jako žáci, kteří chtějí studovat na střední škole bez talentové zkoušky nebo učební obor. Kolektiv To dáš! Přijímačky nanečisto připravuje žáky na jednotné přijímací zkoušky od jejich samotného začátku. Pokud vás zajímají přijímací zkoušky a přijímací řízení (nejenom testy, ale i výběr školy, podání přihlášky atd.), podívejte se naši stránku o přijímacím řízení pro školní rok 2023/24.

Kdo nebo co je to CERMAT?
Kdo nebo co je to CERMAT?

V posledních letech je CERMAT velmi často skloňovaný termín. Kdykoliv jej někdo vysloví, vyvolá řadu emocí. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, neboli CERMAT, vzniklo v roce 2006 jako organizace, kterou řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Funkčně navazuje na vzdělávací organizaci vzniklou v roce 1999 pod názvem Centrum pro reformu maturitní zkoušky, později Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Od roku 2011 připravuje státní maturitní zkoušku a o 6 let později, v roce 2017, přibyla do pole působnosti CERMATu také příprava jednotné přijímací zkoušky na střední školy.

Činnost a pravomoce CERMATu jsou upraveny zákonem (konkrétně § 80 školského zákona), vedení organizace se přímo zodpovídá ministru školství. Nelze tedy vyloučit, že se do podoby testů mohou promítnout i diskuze mezi ministerstvem a CERMATem.

Jak vznikl název CERMAT?
Jak vznikl název CERMAT?

Název CERMAT vznikl jako zkratka Centra pro reformu maturitní zkoušky, které od roku 1999 připravovalo koncept jednotné státní maturitní zkoušky. Následně po rozhodnutí MŠMT o zavedení jednotné státní maturity vznikla nová organizace, která na Centrum pro reformu maturitní zkoušky přímo navazuje a má za cíl organizaci jednotné přijímací zkoušky. Ta se však již jmenovala Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV). Mezi veřejností i v odborných kruzích bylo však označení CERMAT natolik zažité, že se jej Centrum rozhodlo nadále užívat jako svou značku, ačkoli oficiální název organizace je již jiný.

II. CERMAT testy 2024 a jejich obsah

Obsah testů z ČJ a M (předměty “český jazyk a literatura” a “matematika a její aplikace”) má plně vycházet vycházet z rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro základní vzdělávání. Testy jednotné přijímací zkoušky neobsahují nic, co by nebylo obsaženo v rámci RVP pro základní vzdělávání. Zde si můžete zobrazit výsledky přijímacích zkoušek 2023/24.

Co obvykle v testech CERMAT najdete?

CERMAT Český jazyk a literatura (předpoklad pro CERMAT testy 2024):

Maximální dosažitelný počet bodů: 50
Počet úloh: 30
Délka psaní testu: 60 minut

Zadání, řešení a rozbory CERMAT testů z českého jazyka

CERMAT Matematika (předpoklad pro CERMAT testy 2024)

Maximální dosažitelný počet bodů: 50
Počet úloh: 16
Délka psaní testu: 70 minut

Zadání, řešení a rozbory CERMAT testů z matematiky

Co se objevuje v přijímačkách? Specifická skladba úloh

CERMAT testy jednotných přijímacích zkoušek testují schopnosti žáka aplikovat učivo, které se za posledních 9 let naučil. Testy jsou sestaveny tak, aby otestovaly co nejširší objem učiva. U spousty úloh nemusí být na první pohled zřetelné, jaké učivo testují – cílem je otestovat, zda žák chápe podstatu jednotlivých postupů a umí je aplikovat.

Přijímačky z českého jazyka: obsah testu a typy úloh

Obsah testu:

 • Pravopis (za 8–⁠10 bodů)
 • Slovní zásoba a tvoření slov (za 6–⁠10 bodů)
 • Skladba (za 5–⁠8 bodů)
 • Tvarosloví (za 5–⁠8 bodů)
 • Porozumění textu (za 8–⁠10 bodů)
 • Slohová výchova (za 3–⁠7 bodů)
 • Literární výchova (za 3–⁠6 bodů)

Typy úloh:

 • Otevřené úlohy (vypisovací) – celkem za 15 bodů na úlohy z pravopisu, skladby, slovní zásobu a tvarosloví.
 • Uzavřené úlohy – výběr ze 4 možností – A/B/C/D, úlohy na přiřazení správných odpovědí, úlohy na seřazení textu, úlohy ANO/NE.

Požadavky vycházejí z RVP pro základní vzdělávání Český jazyk a literatura. K lepšímu pochopení mohou také posloužit požadavky na vědomosti a dovednosti v Standardech pro základní vzdělávání.

Přijímačky z matematiky: obsah testu a typy úloh

Obsah testu:

 • Číslo a proměnná (15 bodů) – výrazy, rovnice, převedení zlomku do základního tvaru
 • Závislosti, vztahy a práce s daty (za 6-14 bodů) – porozumění grafu, slovní úlohy
 • Geometrie (za 10–⁠17 bodů) – pozor, nejde jen o rýsování, ale i o výpočet velikosti úhlů, výpočet délky, obvodu, obsahu, objemu atd.
 • Převody jednotek (za 2–⁠3 body)
 • Nestandardní aplikační úlohy (za 8–⁠11 bodů) – úlohy testující aplikaci znalostí za poslední roky studia, např. řešení úlohy pomocí úvahy či rovnic, ale i strategické a kombinatorické úlohy bez použití kombinatorických vzorců atd.
Typy úloh:
 • Otevřené úlohy (s postupem) – u těchto otevřených úloh je vyžadován a hodnocen i postup. V případě zapsání pouze výsledku získává žák 0 bodů, i když je výsledek správný.
 • Otevřené úlohy (pouze výsledek) – bodové ohodnocení je od 1 do 4 bodů (podle náročnosti a počtu podúloh).
 • Uzavřené úlohy – výběr ze 5 možností – A/B/C/D/E, výběr z šesti možností – A/B/C/D/E/F a jednou tzv. dichotomická úloha ANO/NE.
 • Konstrukční (geometrické) úlohy – zpravidla 2, dohromady za max. 6 bodů.

Požadavky vycházejí z RVP pro základní vzdělávání Matematika a její aplikace. K lepšímu pochopení mohou také posloužit požadavky na vědomosti a dovednosti v Standardech pro základní vzdělávání od MŠMT.

Průběh přijímaček formátu CERMAT a náročnost přijímačkového dne

Při testech sedí žáci v lavicích po jednom. Začíná se zpravidla matematikou, před každým předmětem je 15 minut na administraci, matematika se píše 70 minut, po konci testu je 5 minut na administraci. Mezi matematikou a českým jazykem je hodinová přestávka. Poté znovu 15 minut na administraci, 60 minut test z českého jazyka a následně 5 minut na administraci. Žáci takovýto termín absolvují dvakrát.

Co v testech CERMAT 2023 nenajdete?

V testech nenajdete nic, co není obsaženo v RVP. Spousta přípravných kurzů či doučujících ale stále čerpá z materiálů z minulosti, kdy testy na přijímací zkoušky tvořila každá škola zvlášť. Často se tak setkáváme s žáky, kteří zbytečně ztrácí drahocenný čas a svou kapacitu a věnují se učivu, které v testech nebude. Nejčastěji se jedná o lomené výrazy v matematice nebo otázky na všeobecný přehled u testů z českého jazyka.

CERMAT testy 2024

III. Jak se vyhodnocují CERMAT testy v roce 2024?

Každý uchazeč píše na jednom termínu dva testy, jeden test z českého jazyka druhý test z matematiky. Každý z těchto dvou testů je hodnocen 50 body. Celkem tedy uchazeč může získat maximálně 100 bodů.

Pokud se žák hlásí na tři školy v rámci 1. kola přijímacích zkoušek, píše v prvním termínu na jedné ze škol (místo mu určí CERMAT) test z ČJ a test z M, stejně tak v druhém termínu na druhé škole další test z ČJ a test z M. Testy se od sebe samozřejmě liší, měly by být ale stejně obtížné. I když je možné hlásit se v rámci přihlášky až na 3 obory, jednotné přijímací zkoušky skládají žáci dvakrát. Nově mají dva pokusy i ti, kteří se hlásí pouze na 1 obor s maturitou.

Vyhodnocování a bodování testů u To dáš! Přijímaček nanečisto


Jak se počítají body z přijímaček?
Jak se počítají body z přijímaček?
Pozor! Pro finální bodové skóre žáka platí vždy lepší výsledek z daného předmětu.

Pokud tedy Tomáš napíše na Modré škole v pondělí ČJ na 40 bodů a M na 20 bodů, ale na Červené škole v úterý ČJ na 30 bodů a M na 35 bodů, jeho celkové skóre, které CERMAT předá Modré i Červené škole bude následující: ČJ – 40 bodů, M – 35 bodů. Neplatí, že pro každou školu platí výsledek z testu, který byl napsán právě při zkoušce konané na této škole. Neplatí ani, že se počítá výsledek za celý termín.

Jak se hodnotí CERMAT testy?
Jak se hodnotí CERMAT testy?

Testy CERMAT opravuje centrálně, ačkoli se píší na jednotlivých školách. Po konání zkoušky jsou záznamové archy uchazečů naskenovány a odeslány do CERMATu.

Ten přes svůj systém strojově opraví uzavřené úlohy (např. ANO/NE nebo A/B/C/D). Žáci u těchto úloh zaznamenávají své odpovědi pomocí křížku (X) z rohu do rohu čtverců v záznamovém archu. Počítač poté vyhodnocuje, zda je odpověď korektně zaznamenána. Odpověď je možné změnit začerněním křížku. Po začernění již není možné původní odpověď označit jako správnou, je tedy důležité se neunáhlit.

Jak CERMAT opravuje otevřené (vypisovací) úlohy?
Jak CERMAT opravuje otevřené (vypisovací) úlohy?

Otevřené úlohy (ty, kde se vypisuje odpověď slovy/čísly/rýsuje) jsou vyhodnocovány proškolenými pracovníky (tzv. hodnotitelé), kteří mají přesné instrukce, na co mají dbát a jaké zápisy odpovědí uznávat. Neúplná či nečitelná odpověď je hodnocena jako špatná. Stejně tak, pokud má žák uvést postup řešení (vždy vysloveně uvedeno v testech z matematiky) a uvede pouze správný výsledek, je úloha hodnocena jako špatná a nezíská žádný bod.

Strhávají se body za špatné odpovědi?
Strhávají se body za špatné odpovědi?

Za špatné odpovědi se body nestrhávají. U některých úloh se tedy vyplatí tipovat, pokud si není žák jistý. Často lze na základě elementární znalosti formátu testů vyloučit jednu z odpovědí rovnou – takto si tedy můžete snadno zvýšit šanci na získání bodů. Pozor jen u uzavřené úlohy z českého jazyka na vyhledávání pravopisných chyb v textu, kde není tipování až tak vhodné. U této úlohy se totiž za nenalezené či špatně nalezené slovo body strhávají, resp. ubírají se z dosažených bodů z úlohy. Neznamená to ale, že by se body strhávaly z celkového bodového zisku.

Do všech škol z přihlášky jsou po vyhodnocení CERMATem odeslány pouze ty lepší výsledky z každého předmětu bez ohledu na to, na které škole zkoušku žák skládal.

CERMAT testy 2024

IV. V čem je CERMAT zkouška jiná? Úskalí a pravidla zkoušky pro rok 2024

Jednotná přijímací zkouška je pro nepřipravené žáky velkým šokem. Jedná se totiž o zcela jiný typ zkoušky, než na který jsou ze základní školy zvyklí. Testuje nejen jejich znalosti, ale i dovednosti (porozumění zadání a formátu). Neznalost či nepochopení formátu zkoušky může snadno vyústit v to, že žák získá 0 bodů, naopak jeho znalost dodává výhodu a dokáže výrazně snížit čas řešení testu. V čem jsou testy jednotných přijímaček CERMAT tak odlišné od jiných testů na ZŠ?

Zaznamenávání odpovědí a bodování testů CERMAT 2024
Žáci nezaznamenávají odpovědi přímo do testového zadání, jak jsou zvyklí ze ZŠ, ale do záznamových archů, které umožňují digitalizaci a strojové zpracování.

Záznamový arch To dáš! Přijímačky nanečisto (formát CERMAT)

Bodování testů CERMAT 2024: Nulová tolerance nečitelnosti či nenásledování formátu díky strojovému zpracování

Záznamové archy se ještě na školách skenují a nahrají do systému CERMATu zvaného CERTIS. V něm uzavřené úlohy (žák v nich křížkem do vyznačeného pole vybere jednu z předem daných možností – např. A/B/C/D, ANO/NE nebo A/B/C/D/E/F) opravuje počítačový algoritmus, tudíž nejsou brány v potaz jiné než předepsané formy značení.

Otevřené úlohy (žák vypisuje odpověď do konkrétního pole v archu) poté opravují hodnotitelé CERMATu. To jsou proškolení učitelé, kteří se zpravidla v rámci zefektivnění a zrychlení celého procesu oprav specializují na opravování pouze jedné úlohy. Opravují ji přes počítač, kde se proklikávají jednotlivými výřezy úloh. Nevidí celý záznamový arch a mají za úkol ohodnotit co nejvíce výřezů. Nikdo tedy nebude řešit, pokud žák zapíše výsledek mimo bílé pole nebo např. prohodí zápis řešení – úlohu bude jednoduše hodnotit jako špatně vypracovanou, tedy za 0 bodů.

Co vidí žák
Záznamový arch CERMATu – chybně
Co vidí hodnotitel CERMATu

Hodnotitel CERMATu – systém CERTIS

Další úskalí spojená se standardizovaným formátem testů CERMAT a strojovým zpracováním

Kromě zmíněného přetahování a prohození úloh je nutné psát pouze předepsanými psacími potřebami (modře či černě píšící propisovací tužka, případně liner). Rýsování je nutné následně obtáhnout propiskou, jelikož konstrukce tužkou by nebyla po naskenování na výřezu vidět. Stejně tak gumovací pero by se teplem skeneru mohlo vymazat a žákův arch by se tak jevil jako prázdný.

Povolené pomůcky u přijímaček aneb neriskujte zbytečně svoji budoucnost

Kromě již zmíněné modře či černě píšící propisovací tužky jsou povoleny ještě obyčejná tužka a rýsovací potřeby pro řešení geometrických úloh z matematiky (rýsování je ale následně vždy nutné obtahovat propiskou). Jakékoli slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačka či matematicko-fyzikální tabulky jsou u zkoušek zakázané. Je možné u zkoušky také použít zvýrazňovač, kterým si žák podtrhne v zadaní to podstatné. To ale doporučujeme otestovat při přijímacích zkouškách nanečisto, někomu značení pomáhá, jiné jen zdržuje a dělá testové zadání nepřehledným.CERMAT testy 2024

Dále je zakázáno mít u sebe mobilní telefon, tablet, sluchátka či chytré hodinky. Mobilní telefon, sluchátka a jiné vypněte (ne ztište) a umístěte do batohu. Na většině škol budou žáci vyzváni, aby svůj batoh umístili do rohu třídy vedle tabule. Na lavici si žák může ponechat analogové hodiny a průhlednou láhev s vodou bez etikety.

Nemějte u sebe (i kdyby vypnutý a v kapse u kalhot) mobilní telefon. Každý máme dnes podvědomě zafixované pohyby, kdy po mobilu sáhneme, když se chceme podívat na čas nebo zaplnit volnou chvíli. I když u vás najdou vypnutý mobil, můžete být vyloučeni ze zkoušky. Mobil vypněte (ne ztište) a umístěte do batohu, který bude v rohu třídy.

Při zkoušce CERMAT je důležité, aby žák:
 • měl s sebou pozvánku ke zkoušce a doklad totožnosti
 • zkontroloval, že je na jeho záznamovém archu uvedeno jeho jméno a evidenční číslo
 • pozorně naslouchal zadávajícímu a pravidlům zkoušky
 • vždy si před zkouškou došel na toaletu, nerozhodne–li ředitel dané školy jinak, nebude moci během zkoušky opustit učebnu
 • pití, případně jídlo měl vedle lavice na zemi (zpravidla nesmí být na lavici)

Co vše si vzít s sebou ke přijímací zkoušce CERMAT

CERMAT testy 2024

V. Jak se připravit na CERMAT testy?

Toto je ta nejdůležitější část vaší cesty, nemusí být ale tou nejvíce stresující. Využijte našich znalostí a připravte se na přijímačky efektivně a bez stresu. V následujících odstavcích rozebereme nejčastější důvody neúspěchu u přijímacích zkoušek, ale také o kroky, které vedou k úspěšné přípravě na přijímací zkoušky a na co je třeba myslet při ostré zkoušce.

Vyzkoušejte si oficiální přijímací testy z roku 2023

Nejčastější důvody neúspěchu u přijímacích zkoušek

S letitou praxí můžeme říct, že nepřipravení žáci bohužel často testy napíší hluboko pod hranicemi svých možností, a to zejména z těchto tří důvodů:

1. Nevyberou si ten nejúčinnější postup při řešení úloh
 • Řeší úlohy v testu bez vlastní taktiky od první k poslední úloze.
 • Nenastudují si typové úlohy, tzn. nesoustředí se na ty, které jim jdou.
 • Nezkusí si tipnout, pokud neví, jak úlohu řešit.

2. Nepřečtou si pečlivě zadání
 • Nevymezí si čas na přepsání svého řešení do záznamového archu.
 • Nerozumí výrokové logice a odpovídají na jinou otázku, než se úloha ptá.
 • Zapomenou rýsování obtáhnout propiskou.
 • Neuvádějí do výsledků jednotky, na které se zadání ptá nebo vypisují jen dílčí odpovědi.

3. Neumí si zorganizovat čas
 • Přes nervozitu se nesoustředí na test.
 • Zbytečně vypisují odpovědi, na které se zadání neptá.
 • Vypisují delší a vyčerpávající postupy.
 • Zapomínají na pravidelné přepisování odpovědí do záznamového archu
 • Zápis není čitelný a číslování není překontrolováno, čímž je často arch (nebo jeho část) znehodnocen.

Čtyři kroky k úspěšné přípravě na přijímací zkoušky formátu CERMAT

To, že se jedná o časté chyby, neznamená, že se musí jednat o vaše chyby. 

V To dáš! Přijímačkách nanečisto věříme, že se na každou zkoušku dá připravit, vlastně k tomu stačí pouhé čtyři kroky!

1. Jsem v klidu

1. Jsem v klidu

Zní to jako hloupé klišé, ale strach a úzkost ze zkoušky k dobrým výsledkům opravdu nevedou. Žáci mají často strach, že zklamou sebe, rodiče, okolí. Rodiče se zase strachují, zdali pro své dítě udělali dost. Pro rodinnou pohodu tak doporučujeme si sednout a upřímně si stanovit maximum, které přípravě chcete dát. Domluvte se na takovém režimu přípravy, aby se deváťák cítil v pohodě a v bezpečí.

2. Vím, do čeho jdu

2. Vím, do čeho jdu

Začít se okamžitě učit algebru k úspěchu nevede. Pečlivě si připravte zázemí – zjistěte požadavky dané školy a historické výsledky minulých uchazečů. Zorientujte se ve všech důležitých milnících, které vás během školního roku čekají. Teď je čas na studenou sprchu – zkuste si zkoušku nanečisto jen tak bez přípravy (třeba distančně u nás na Přijímačkách nanečisto), ať víte, jak na tom jste a jak moc se musíte zlepšit.

Teď, když víte, jak na tom jste, vezměte si k ruce kalendář a přidělte si každý týden čas, který přípravě věnujete. Opakování je matka moudrosti, takže čím více menších učících bloků, tím lépe (bojujete tak proti tzv. křivce zapomínání). V kalendáři si také vyznačte termíny přijímacích zkoušek, ať vám přímo do zkouškových dní, ani do dnů bezprostředně před nimi, za žádnou cenu nic nevleze.

3. Porcuju mamuta

3. Porcuju mamuta

Možná jste se teď vyděsili, ale u nás na Přijímačkách nanečisto tím myslíme rozdělit si komplexní přípravu (velkého mamuta) do stravitelných krůčků (malých porcí). S chybami se totiž musí pracovat a musí být vědomé – k tomu slouží výuka s našimi učiteli, videorozbory, přednášky apod. Chyba se vysvětlí, látka pochopí a je dostatek prostoru to příště několikrát udělat správně a postup si upevnit. Svým studentům pak vřele doporučujeme si při jakékoli přípravě na zkoušku vést tabulku chyb – kde jsem chyboval/a a proč.

4. Opakuju dál a dál

4. Opakuju dál a dál

No a poslední krok k úspěchu – nestát na místě a „nešťourat“ se pořád dokola v jedné chybě, v jedné úloze. Je důležité neustále pokračovat: dělat si další testy, poznávat široké spektrum úloh, trénovat se záznamovým archem, zrychlovat, být více v klidu. To všechno je možné jen s opakováním, které velmi doporučujeme, a proto se k nám na Přijímačky nanečisto chodí v drtivé většině opakovaně. Čím více opakujete a k tomu pracujete s chybou, tím se chyby stávají menšími a snadněji odstranitelnými. To zní dobře, ne?

To jsou čtyři hlavní kroky, jak vést úspěšnou přípravu na přijímačky. Můžete se také podívat na tipy a triky, jak se učit doma.

CERMAT testy 2024

Proč se připravovat s To dáš! Přijímačkami nanečisto

Tápete a hledáte spolehlivého parťáka, který vás na přijímačky na vysněnou SŠ připraví? Pak jsou pro vás To dáš! Přijímačky nanečisto tou správnou volbou

Není pravda, že se na CERMAT testy nedá připravit – dá. A s tím vám dokážeme pomoci. Připravovat se formou věrných simulací ostrého přijímačkového dne je prokázaně nejefektivnějším způsobem přípravy, protože tak přesně víte, do čeho jdete, zlepšujete se v učivu, které se u zkoušky opravdu objevuje, postupujete rychleji a zbavujete se nervozity.

96 % našich deváťáků loni uspělo u přijímaček.* Celkem máme přes 23 000 spokojených absolventů.** S naší přípravou neriskujete. Jelikož máme v naši přípravu opravdovou důvěru, poskytujeme záruku 100% spokojenosti. Díky věrné simulaci zkoušky budete přesně vědět, co vás čeká, zbavíte se stresu, správně si rozvrhnete čas a vyvarujete se zbytečných ztrát bodů a penalizací (díky naší unikátní testové strategii).

Více o přípravě na přijímačky Koupit Přijímačky nanečisto

Kluk sedící s maminkou za školní lavicí.

*Zdroj: dotazníkový průzkum provedený ve dnech 5.6.-20.7.2023; dotazník vyplnilo 813 z 5 381 oslovených absolventů. Úspěšnost = přijetí alespoň na jednu ze dvou škol v prvním kole přijímacího řízení. Přečtěte si notářský zápis k naší statistice.

**Jedná se o počet absolventů za sedmiletou historii projektu.

CERMAT testy 2024

Chcete vědět, jaké varianty přípravy nabízíme a co všechno s námi získáte? Vyberte si podle vašich potřeb typ přípravy, společně to dáme!

Více o přípravě na přijímačky

CERMAT testy 2024

Vyzkoušejte si přijímačkový den nanečisto, získejte přehled o tom, jak si stojíte a s učiteli projděte oba testy.

Koupit přijímačky nanečisto

Myslíme i na rodiče

Chápeme, že jako rodiče máte starostí nad hlavu. Připravili jsme proto pro vás věcnou a praktickou přednášku, v níž vás provedeme celým procesem přijímacího řízení – od podání přihlášky, přes aktuální změny pro rok 2023/24 až po závěrečnou administrativu. Přednášky jsou zdarma, konané prezenčně i distančně a jsou otevřené pro všechny (bez ohledu na to, zdali k nám chodíte či ne). Jsme tu pro vás, pokud  potřebujete s čímkoliv poradit nebo si cokoliv upřesnit.

Zdroje informací v tomto článku

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. CERMAT testy 2023 a jednotné přijímací zkoušky pro deváťáky. CERMAT [online]. 2023 [cit. 25. 7. 2023]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Zkoušky CERMAT a přijímaní na střední školy a konzervatoře. MŠMT [online]. 2021 [cit. 1. 9. 2021]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Testová zadání k procvičování. CERMAT [online]. 2023 [cit. 25. 7. 2023]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Testová zadání k procvičování. CERMAT [online]. 2023 [cit. 25. 7. 2023]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf/ctyrlete-obory-matematika

Text byl editován výchovnými poradci společně s vedením projektu To Dáš! Přijímačky nanečisto a aktualizován pro školní rok 2023/24.Zpracovávám objednávku