CERMAT testy 2021/2022

Na této stránce Vás provedeme vším, co potřebujete vědět o testech CERMAT pro žáky 9. tříd, které se budou psát v roce 2022. Testy CERMAT jsou testy jednotné přijímací zkoušky na SŠ, které píše každý žák 9. třídy hlásící se na obor zakončený maturitou. Na rozdíl od testů, na které jsou žáci zvyklí ze ZŠ, mají tyto testy mnoho úskalí, která je nutné znát a umět s nimi pracovat. S námi vás CERMAT testy 2022 nepřekvapí!

Ze ZŠ na střední (SŠ) pomocí testů cermat v roce 2021

CERMAT testy ve školním roce 21/22 – vše, co potřebujete vědět

Průvodce CERMAT testy 2022 – obsah:

 1. O CERMATu a přijímačkách – úvod do problematiky:
 2. CERMAT testy 2022 a jejich obsah
 3. Jak CERMAT své testy vyhodnocuje?
 4. V čem je CERMAT zkouška jiná? Úskalí a pravidla zkoušky
  • V čem jsou testy jednotných přijímaček CERMAT tak odlišné
   • Odpovědi se nezaznamenávají do zadání, ale do záznamových archů
   • Nulová tolerance nečitelnosti či nenásledování formátu díky strojovému zpracování
   • Další úskalí spojená se standardizovaným formátem a strojovým zpracováním
   • Povolené pomůcky
   • Specifická skladba úloh
   • Průběh zkoušky a náročnost přijímačkového dne
   • Kalkulace celkového hodnocení

I. O CERMATu a přijímačkách – úvod do problematiky:

Co jsou to jednotné přijímací zkoušky?

S tímto termínem se v současné době setkáváme stále častěji a častěji. Ale jaký je ve skutečnosti význam tohoto slovního spojení? Letos je to v řadě již po několikáté, co jsou žáci 9. ročníků základních škol, kteří chtějí pokračovat ve vzdělávání, povinni skládat jednotnou přijímací zkoušku. Tato zkouška je připravována státní příspěvkovou organizací CERMAT a je stejná pro všechny učební obory a pro všechny typy středních škol. V praxi to znamená, že žáci, kteří chtějí studovat na gymnáziu skládají stejnou zkoušku jako žáci, kteří chtějí studovat na střední škole bez talentové zkoušky nebo učební obor. Kolektiv To dáš! Přijímačky nanečisto připravuje žáky na jednotné přijímací zkoušky od jejich samotného začátku. Pokud Vás zajímají přijímací zkoušky a přijímací řízení (nejenom testy, ale i výběr školy, podání přihlášky/zápisového lístku atd.), podívejte se naši stránku o přijímacím řízení pro školní rok 2021/22.

Kdo nebo co je to CERMAT?

V posledních letech je CERMAT velmi často skloňovaný termín. Kdykoliv jej někdo vysloví, vyvolá řadu emocí. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, neboli CERMAT, vzniklo v roce 2006 jako organizace, kterou řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Funkčně navazuje na vzdělávací organizace vzniklou v roce 1999 pod názvem Centrum pro reformu maturitní zkoušky, později Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Od roku 2011 připravuje státní maturitní zkoušku a o 6 let později, v roce 2017, přibyla do pole působnosti CERMATu také příprava jednotné přijímací zkoušky na střední školy.

Činnost a pravomoce CERMATu jsou upraveny zákonem (konkrétně § 80 školského zákona), vedení organizace se přímo zodpovídá ministru školství. Nelze tedy vyloučit, že se do podoby testů mohou promítnout i diskuze mezi ministerstvem a CERMATem.

Jak vznikl název CERMAT?

Název CERMAT vznikl jako zkratka Centra pro reformu maturitní zkoušky, které od roku 1999 připravovalo koncept jednotné státní maturitní zkoušky. Následně po rozhodnutí MŠMT o zavedení jednotné státní maturity vznikla nová organizace, která na Centrum pro reformu maturitní zkoušky přímo navazuje a má za cíl organizaci jednotné zkoušky. Ta se však již jmenovala Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV). Ta později přibere i jednotné přijímací zkoušky. Mezi veřejností i v odborných kruzích bylo však označení CERMAT natolik zažité, že se jej Centrum rozhodlo nadále užívat jako svou značku, ačkoli oficiální název organizace je již jiný.

Co od testu CERMAT očekávat?

Vědět dopředu, jak test vypadá, může výrazně pomoci u samotné zkoušky. Samotný test totiž není jen o vědomostech, ale také o strategii a různých tipech, jak na přijímačky vyzrát. Jednotné přijímací testy neobsahují nic, co by bylo nad rámec základního učiva 1. a 2. stupně základních škol (staví se na základě rámcového vzdělávacího programu). K jejich úspěšnému absolvování by mělo stačit jen dobré zvládnutí učiva základní školy.

Test CERMAT 9. třída 2021

Každý žák dostane u každého testu 1x zadání a 1x záznamový arch. Do CERMATu se skenují a odesílají pouze záznamové archy.

Pamatujte, že:
 • Vždy je pouze jedno správné řešení! (u uzavřených úloh)
 • Není stanovena centrální hranice bodového skóre pro přijetí, není stanovena ani minimální nutná hranice pro přijetí (také nazýváno jako cut-off skóre, o jeho zavedení se ale aktuálně uvažuje)
 • Celkem budete psát 4 různé testy – 2x ČJ a 2x M
 • Na test z ČJ mají uchazeči 60 minut, na ten z matematiky 70 minut. Uchazeči se SVP (speciálními vzdělávacími potřebami) mohou mít tuto dobu prodlouženou.

II. CERMAT testy 2022 a jejich obsah

Obsah testů z ČJ a M (předměty “český jazyk a literatura” a “matematika a její aplikace”) má plně vycházet vycházet z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Testy jednotné přijímací zkoušky neobsahují nic, co by nebylo obsaženo v rámci RVP pro základní vzdělávání.

Co obvykle v testech CERMAT naleznete?

CERMAT Český jazyk a literatura (předpoklad pro testy 2022):

Maximální dosažitelný počet bodů: 50
Počet úloh: 30
Délka psaní testu: 60 minut

Obsah testu – v testu najdete úlohy z těchto okruhů:
 • Pravopis (za 8-10 bodů)
 • Slovní zásoba a tvoření slov (za 6-10 bodů)
 • Skladba (za 5-8 bodů)
 • Tvarosloví (za 5-8 bodů)
 • Porozumění textu (za 8-10 bodů)
 • Slohová výchova (za 3 až 7 bodů)
 • Literární výchova (za 3 až 6 bodů)
Typy úloh:
 • Otevřené úlohy (vypisovací) – celkem za 15 bodů na úlohy z pravopisu, skladby, slovní zásobu a tvarosloví.
 • Uzavřené úlohy – výběr ze 4 možností – A/B/C/D, úlohy na přiřazení správných odpovědí, úlohy na seřazení textu, úlohy ANO/NE.

Plnou specifikaci požadavků naleznete zde.

Požadavky vycházejí z RVP pro základní vzdělávání Český jazyk a literatura. K lepšímu pochopení mohou také posloužit požadavky na vědomosti a dovednosti v Standardech pro základní vzdělávání.

CERMAT Matematika (předpoklad pro testy 2022)

Maximální dosažitelný počet bodů: 50
Počet úloh: 16
Délka psaní testu: 70 minut

Obsah testu – v testu najdete úlohy z těchto okruhů:
 • Číslo a proměnná (15 bodů) – výrazy, rovnice, převedení zlomku do základního tvaru
 • Závislosti, vztahy a práce s daty (za 6-14 bodů) – porozumění grafu, slovní úlohy
 • Geometrie (za 10-17 bodů) – pozor, nejde jen o rýsování, ale i o výpočet velikosti úhlů, výpočet délky, obvodu, obsahu, objemu atd.
 • Převody jednotek (za 2-3 body)
 • Nestandardní aplikační úlohy (za 8-11 bodů) – úlohy testující aplikaci znalostí za poslední roky studia, např. řešení úlohy pomocí úvahy či rovnic, ale i strategické a kombinatorické úlohy bez použití kombinatorických vzorců atd.
Typy úloh:
 • Otevřené úlohy (s postupem) – u těchto otevřených úloh je vyžadován a hodnocen i postup. V případě zapsání pouze výsledku získává žák 0 bodů, i když je výsledek správný.
 • Otevřené úlohy (pouze výsledek) – bodové ohodnocení je od 1 do 4 bodů (podle náročnosti a počtu podúloh).
 • Uzavřené úlohy – výběr ze 5 možností – A/B/C/D/E, výběr z šesti možností – A/B/C/D/E/F a jednou tzv. dichotomická úloha ANO/NE.
 • Konstrukční (geometrické) úlohy – zpravidla 2, dohromady za max. 6 bodů.

Plnou specifikaci požadavků na testy CERMAT 2022 naleznete zde.

Požadavky vycházejí z RVP pro základní vzdělávání Matematika a její aplikace. K lepšímu pochopení mohou také posloužit požadavky na vědomosti a dovednosti v Standardech pro základní vzdělávání od MŠMT.

Co v testech CERMAT 2022 nenajdete?

V testech nenajdete nic, co není obsaženo v RVP. Spousta přípravných kurzů či doučujících ale stále čerpá z materiálů z minulosti, kdy testy na přijímací zkoušky tvořila každá škola zvlášť. Často se tak setkáváme s žáky, kteří zbytečně ztrácí drahocenný čas a svou kapacitu a věnují se učivu, které v testech nebude. Nejčastěji se jedná o lomené výrazy v matematice nebo otázky na všeobecný přehled u testů z českého jazyka.

III. Jak CERMAT své testy vyhodnocuje v roce 2022?

Každý uchazeč píše na jednom termínu dva testy, jeden test z českého jazyka druhý test z matematiky. Každý z těchto dvou testů je hodnocen 50 body. Celkem tedy uchazeč může získat maximálně 100 bodů.

Pokud se žák hlásí na dvě školy v rámci 1. kola přijímacích zkoušek, píše v prvním termínu na jedné škola test z ČJ a test z M, stejně tak v druhém termínu na druhé škole další test z ČJ a test z M. Testy se od sebe samozřejmě liší, měly by být ale stejně obtížné.

Pozor! Pro finální bodové skóre žáka platí vždy lepší výsledek z daného předmětu.

Pokud tedy Tomáš napíše na Modré škole v pondělí ČJ na 40 bodů a M na 20 bodů, ale na Červené škole v úterý ČJ na 30 bodů a M na 35 bodů, jeho celkové skóre, které CERMAT předá Modré i Červené škole bude následující: ČJ – 40 bodů, M – 35 bodů. Neplatí, že pro každou školu platí výsledek z testu, který byl napsán právě při zkoušce konané na této škole. Neplatí ani, že se počítá výsledek za celý termín.

Testy CERMAT opravuje centrálně, ačkoli se píší na jednotlivých školách. Po konání zkoušky jsou záznamové archy uchazečů naskenovány a odeslány do CERMATu.

Ten přes svůj systém strojově opraví uzavřené úlohy (např. ANO/NE nebo A/B/C/D). Žáci u těchto úloh zaznamenávají své odpovědi pomocí křížku (X) z rohu do rohu čtverců v záznamovém archu. Počítač poté vyhodnocuje, zda je korektně zaznamenána. Odpověď je možné změnit začerněním křížku. Po začernění již není možné původní odpověď označit jako správnou, je tedy důležité se neunáhlit.

Otevřené úlohy (ty, kde se vypisuje odpověď slovy/čísly/rýsuje) jsou vyhodnocovány proškolenými pracovníky (tzv. hodnotitelé), kteří mají přesné instrukce, na co mají dbát a jaké zápisy odpovědí uznávat. Neúplná či nečitelná odpověď je hodnocena jako špatná. Stejně tak, pokud má žák uvést postup řešení (vždy vysloveně uvedeno v testech z matematiky) a uvede pouze správný výsledek, je úloha hodnocena jako špatná a nezíská žádný bod.

Za špatné odpovědi se body nestrhávají. Vyplatí se tedy tipovat, pokud si není žák jistý. Rozhodně nedoporučujeme nechávat jedinou A/B/C/D otázku bez odpovědi. Často lze na základě elementární znalosti formátu testů vyloučit jednu z odpovědí rovnou – takto si tedy můžete snadno zvýšit šanci na získání bodů.

Do obou škol jsou po vyhodnocení CERMATem odeslány pouze ty lepší výsledky z každého předmětu bez ohledu na to, na které škole zkoušku žák skládal.

IV. V čem je CERMAT zkouška jiná? Úskalí a pravidla zkoušky pro rok 2022

Jednotná přijímací zkouška je pro nepřipravené žáky velkým šokem. Jedná se totiž o zcela jiný typ zkoušky, než na který jsou ze základní školy zvyklí. Testuje nejen jejich znalosti, ale i dovednosti (porozumění zadání a formátu). Neznalost či nepochopení formátu zkoušky může snadno vyústit v to, že žák získá 0 bodů, naopak jeho znalost dodává výhodu a dokáže výrazně snížit čas řešení testu.

V čem jsou testy jednotných přijímaček CERMAT tak odlišné od jiných testů na ZŠ?

Zaznamenávání odpovědí do testů CERMAT 2021: Odpovědi se nezaznamenávají do zadání, ale do záznamových archů

Žáci nezaznamenávají odpovědi přímo do testového zadání, jak jsou zvyklí ze ZŠ, ale do záznamových archů, které umožňují digitalizaci a strojové zpracování.

Záznamový arch To dáš! Přijímačky nanečisto (formát CERMAT)
Bodování testů CERMAT 2022: Nulová tolerance nečitelnosti či nenásledování formátu díky strojovému zpracování

Záznamové archy se ještě na školách skenují a nahrají do systému CERMATu zvaného CERTIS. V něm uzavřené úlohy (žák v nich křížkem do vyznačeného pole vybere jednu z předem daných možností – např. A/B/C/D, ANO/NE nebo A/B/C/D/E/F) opravuje počítačový algoritmus, tudíž nejsou brány v potaz jiné než předepsané formy značení.

Otevřené úlohy (žák vypisuje odpověď do konkrétního pole v archu) poté opravují hodnotitelé CERMATu. To jsou proškolení učitelé, kteří se zpravidla v rámci zefektivnění a zrychlení celého procesu oprav specializují na opravování pouze jedné úlohy. Opravují ji přes počítač, kde se proklikávají jednotlivými výřezy úloh. Nevidí celý záznamový arch a mají za úkol ohodnotit co nejvíce výřezů. Nikdo tedy nebude řešit, pokud žák zapíše výsledek mimo bílé pole nebo např. prohodí zápis řešení – úlohu bude jednoduše hodnotit jako špatně vypracovanou, tedy za 0 bodů.

Co vidí žák
Záznamový arch CERMATu – chybně
Co vidí hodnotitel CERMATu
Hodnotitel CERMATu – systém CERTIS
Další úskalí spojená se standardizovaným formátem testů CERMAT a strojovým zpracováním

Kromě zmíněného přetahování a prohození úloh je nutné psát pouze předepsanými psacími potřebami (modře či černě píšící propisovací tužka, případně liner). Rýsování je nutné následně obtáhnout propiskou, jelikož konstrukce tužkou by nebyla po naskenování na výřezu vidět. Stejně tak gumovací pero by se teplem skeneru mohlo vymazat a žákův arch by se tak jevil jako prázdný.

Povolené pomůcky

Kromě již zmíněné modře či černě píšící propisovací tužky jsou povoleny ještě obyčejná tužka a rýsovací potřeby pro řešení geometrických úloh z matematiky (rýsování je ale následně vždy nutné obtahovat propiskou). Jakékoli slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačka či matematicko-fyzikální tabulky jsou u zkoušek zakázané. Je možné u zkoušky také použít zvýrazňovač, kterým si žák podtrhne v zadaní to podstatné. To ale doporučujeme otestovat při zkouškách nanečisto, někomu značení pomáhá, jiné jen zdržuje a dělá testové zadání nepřehledným.

Dále je zakázáno mít u sebe mobilní telefon, tablet, sluchátka či chytré hodinky. Mobilní telefon, sluchátka a jiné vypněte (ne ztište) a umístěte do batohu. Na většině škol budou žáci vyzváni, aby svůj batoh umístili do rohu třídy vedle tabule. Na lavici si žák může ponechat analogové hodiny a průhlednou láhev s vodou bez etikety.

Výzva pro žáky: Neriskujte zbytečně svoji budoucnost!

Nemějte u sebe (i kdyby vypnutý a v kapse u kalhot) mobilní telefon. Každý máme dnes podvědomě zafixované pohyby, kdy po mobilu sáhneme, když se chceme podívat na čas nebo zaplnit volnou chvíli. I když u vás najdou vypnutý mobil, můžete být vyloučeni ze zkoušky. Mobil vypněte (ne ztište) a umístěte do batohu, který bude v rohu třídy.

Co je u přijímacích zkoušek CERMAT povoleno
Specifická skladba úloh

Testy jednotných přijímacích zkoušek testují schopnosti žáka aplikovat učivo, které se za posledních 9 let naučil. Testy jsou sestaveny tak, aby otestovaly co nejširší objem učiva. U spousty úloh nemusí být na první pohled zřetelné, jaké učivo testují – cílem je otestovat, zda žák chápe podstatu jednotlivých postupů a umí je aplikovat. Podrobněji se skladbě věnujeme v sekci obsah úloh.

Průběh zkoušky CERMAT a náročnost přijímačkového dne

Při testech sedí žáci v lavicích po jednom. Začíná se zpravidla matematikou, před každým předmětem je 15 minut na administraci, matematika se píše 70 minut, po konci testu je 5 minut na administraci. Mezi matematikou a českým jazykem je hodinová přestávka. Poté znovu 15 minut na administraci, 60 minut test z českého jazyka a následně 5 minut na administraci. Níže můžete vidět rozpis vzorového termínu ostrých přijímaček. Žáci takovýto termín absolvují dvakrát.

Při zkoušce CERMAT je důležité, aby žák:

 • měl s sebou pozvánku ke zkoušce a doklad totožnosti
 • zkontroloval, že je na jeho záznamovém archu uvedeno jeho jméno a evidenční číslo
 • pozorně naslouchal zadávajícímu a pravidlům zkoušky
 • vždy si před zkouškou došel na toaletu, nerozhodne–li ředitel dané školy jinak, nebude moci během zkoušky opustit učebnu
 • pití, případně jídlo měl vedle lavice na zemi (zpravidla nesmí být na lavici)
Co vše si vzít s sebou ke přijímací zkoušce CERMAT
Kalkulace celkového hodnocení (kalkuluje CERMAT)

Oproti běžným testům na ZŠ jsou státní přijímací zkoušky jiné i v tom, že na každý předmět má žák 2 pokusy (pokud se hlásí na dvě školy). Počítá se mu lepší výsledek z testu z každého předmětu, nemusí být tedy tolik nervózní, že špatný výkon či chyba v jeden termín bude znamenat konec šancí na přijetí.

blank

Chcete vědět, kdy a jak vyplnit přihlášku, jak podat odvolání a zápisový lístek nebo jak se doma efektivně připravovat?

Přihlásit se na přednášku pro rodiče zdarma

blank

Vyzkoušejte si přijímačkový den nanečisto, získejte přehled o tom, jak si stojíte a s učiteli projděte oba testy.

Přihlásit se na přijímací zkoušky nanečisto

Zdroje informací v tomto článku:

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. CERMAT testy 2021 a jednotné přijímací zkoušky pro deváťáky. CERMAT [online]. 2020 [cit. 1.9.2020]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Zkoušky CERMAT a přijímaní na střední školy a konzervatoře. MŠMT [online]. 2020 [cit. 1.9.2020]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Text byl editován výchovnými poradci společně s vedením projektu To Dáš! Přijímačky nanečisto a aktualizován pro školní rok 2020/21.


Rezervovat


Zpracovávám objednávku