Rozcestník pozkouškové administrativy – co dělat?

Aktuální k: 15.07.2024

Ucelený souhrn o tom, co dělat po vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek: průvodce všemi situacemi a věcné odpovědi na 40 nejčastějších rodičovských otázek.

Průvodce všemi situacemi 

Odpovědi na časté otázky

Cermat hodnocení archů a jak si to můžeme zkontrolovat?

Uvidíme v DIPSY výsledky a skeny archů?

Po přihlášení do DIPSY po rozřazení žáků pomocí algoritmu uvidíte opravené a obodované záznamové archy ze všech čtyř testů (v roce 2024 od neděle 12. 5.). Díky nim si můžete hezky zkontrolovat svůj bodový zisk z JPZ. Ještě v DIPSY neuvidíte status přijat/nepřijat, který bude k dispozici až ve středu 15. 5. V DIPSY také neuvidíte výsledky školní zkoušky (např. přidělené body za vysvědčení). Ty byste zjistili v rámci nahlížení do spisu na dané škole, není ale potřeba kontrolovat proaktivně. Když by se vám po vyhlášení 15. 5. něco nezdálo, i poté můžete do spisu nahlédnout a nápravu řešit pomocí odvolání (pokud se jedná o nesoulad z JPZ, jsou k odvolání dostačující poklady z DIPSY).

Jak Cermat úlohy opravuje

Cermat archy po napsání oskenuje, originál v listinné podobě uloží do správního spisu žáka a k vyhodnocení pošle sken archu. Archy Cermat opravuje centrálně, ačkoli se zkoušky píší na jednotlivých školách. Po naskenování Cermat přes svůj systém strojově opraví uzavřené úlohy (např. ANO/NE nebo A/B/C/D).

Vyhodnocení otevřených úloh (vypisovacích, kde se vypisuje odpověď slovy/čísly/rýsuje) probíhá vyškolenými a specializovanými hodnotiteli. Tito hodnotitelé vidí anonymizované výřezy žákovských archů, přičemž každá odpověď je obodována dvěma hodnotiteli (tzv. ratery), kteří se musí na hodnocení shodnout. Pokud se neshodnou, je úloha eskalovaná tzv. superraterovi, který rozhodne. Kontrola Cermatu je robustní a její správnosti můžete věřit!

Bodové skóre z lepšího testu z M a z lepšího testu z ČJ je sečteno a tento bodový zisk (nějaký počet bodů z max. 100) je komunikovaný jako výsledek JPZ všem třem školám.

Dělá Cermat chyb? Je nutná kontrola rodiči?

Cermat archy opravuje správně, můžete tomu věřit. Kontrola správního spisu (= tedy kontrola Cermatem opraveného archu a školou zprocesovanými body za školní zkoušku) není něco, co je preventivně potřeba udělat. Pokud jste po zveřejnění záznamových archů v DIPSY nebo po vyhlášení výsledků pod svým registračním číslem našli nesrovnalost, i tehdy můžete jít nahlédnout do spisu. Případný nesoulad s ředitelem školy zaevidujete do protokolu o nahlížení do spisu a do 20. 5. podáte odvolání a bude zjednána náprava. Pokud se jedná o nesoulad z JPZ, jsou k odvolání dostačující poklady z DIPSY.

Co kontrolovat při nahlížení do spisu?

Obecně kontrolujete to, že za vaše dítě byly správně zprocesované datové vstupy, které mají vliv na sestavení pořadníku uchazečů. Tedy ptáte se na tyto čtyři otázky:

  1. Kolik má bodů z M a ze kterého pokusu je to výsledek?
  2. Kolik má bodů z ČJ a ze kterého pokusu je to výsledek?
  3. Kolik bodů jsme dostali za prospěch // za školní zkoušku?
  4. Týkala se nás shoda pořadí uchazečů a jak byla v rámci pomocných kritérií vypořádána?

Odpovědi na tyto otázky můžete od školy získat i bez osobní návštěvy školy (pomocí kontroly záznamových archů v DIPSY, zprávou přes DIPSY, e-mailem, telefonicky). Pokud vám obdržené odpovědi dávají smysl (sedí na vaše očekávání), můžete ujišťovací kontrolu považovat za vyřízenou.

Kde uvidím opravený arch svého dítěte?

Opravené a obodované záznamové archy ze všech čtyř testů uvidíte po přihlášení se do DIPSY pár dní po rozřazení žáků na školy (v roce 2024 od neděle 12. 5.) ještě před oficiálním zveřejněním, zda jste přijati, či nikoliv. Fyzicky je konkrétní arch vždy uložený ve správním spise na škole, kde žák zkoušku psal. Pokud jste zkoušku konali v pátek a v pondělí na různých adresách, na dané škole jsou vždycky jen dva archy (1x ČJ a 1x M), zbylé dva na škole druhé.

Co je to ten percentil?

Z výsledkových listin z JPZ vidíte % úspěšnost ze zkoušky a percentil. Tento percentil je za daný termín konání JPZ a obor za celou ČR. Jde tedy o plošný republikový souhrn vždy za jeden obor na různých školách. Je to taková zajímavost na okraj, nevyvozujte z ní závěry o (ne)přijetí, jedná se pouze o výsledek JPZ. Nezahrnuje např. školní část zkoušky.

Na kterou školu se mám vydat pro kontrolu archu?

Správnosti oprav můžete věřit, a tak se proaktivně nemusíte vydávat na žádnou školu. Opravené a obodované záznamové archy ze všech čtyř testů navíc uvidíte po přihlášení se do DIPSY pár dní po rozřazení žáků na školy (v roce 2024 od neděle 12. 5.). Fyzicky je originál archu vždy tam, kde žák do daného archu psal. Zkontrolovat arch si tedy můžete v porovnání se správnými výsledky Cermatu (klíči správných řešení) z pohodlí domova.

Co se děje v případě shody uchazečů?

Shoda uchazečů znamená, že se více žáků umístilo stejně, a tedy sdílí příčky umístění (např. 15.–17. místo v pořadníku). To však pro fungování algoritmu není možné a je nutné jednoznačně určit, kdo je 15., 16. a kdo 17. V tuto chvíli daná škola postupuje dle předem stanovených (do 30. 1.) subkritérií pro případ shody uchazečů. Tato kritéria najdete jak v DIPSY, tak na úřední desce škol(y).

Na základě subkritérií škola rozhodne, že přednost má např. ten kandidát, který má více bodů z ČJ nebo více bodů z M, případně pokud ani to nestačí, dívá se škola např. na vyšší úspěšnost z komplexu úloh C (porozumění textu) z testu z českého jazyka a literatury. V krajním případě, kdy byla vyčerpána všechna kritéria, a stále není rozhodnuto, se losuje.

Kdy nejpozději musím spis zkontrolovat?

Dobrá otázka, leč trochu nepřesná, neboť na spis se klidně můžete jít podívat uprostřed srpna. Pokud se ale ptáte, kdy nejpozději spis kontrolovat a vznést námitku, abychom zvrátili nepřijetí, pak je to do 20. 5. (3 pracovní dny od zveřejnění výsledků přijímacího řízení, což připadá na 15. 5.), kdy je lhůta pro podání odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Pokud ze zveřejněných opravených záznamových archů v DIPSY zjistíte, že máte něco chybně opraveno, vyčkejte na vyhlášení výsledků a zhodnoťte si, zda by např. 1 bod navíc hrál pro přijetí roli. Podle toho se rozhodněte, zda podat odvolání. Při pochybení v JPZ podáváte odvolání na všechny 3 školy, kterých se výsledek JPZ dotkne. Pokud se jedná o nesoulad z JPZ, jsou k odvolání dostačující poklady z DIPSY.

Pokud v momentě vyhlášení výsledků 15. 5. zjistíte, že je něco v nepořádku ve školní části (= nejste nikam přijati a pod svým registračním číslem najdete výsledky, které nesedí na vaše očekávání – nemáte body za vysvědčení apod.), vydáváte se do školy (ideálně se smluvenou schůzkou), spis kontrolujete (hlavně zpracování školní části zkoušky, případně archy, které ale máte opravené a obodované v DIPSY). Nesrovnalost evidujete v protokolu o nahlížení do spisu (sepíšete na místě ve škole) a podáváte odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

Když najdeme pochybení, stačí ho nahlásit škole? Nebo musíme podat i odvolání?

Tuto skutečnost zaevidujete spolu s pracovníkem dané SŠ do protokolu o nahlížení do spisu, který vám bude sloužit jako podklad, náplň pro odvolání (pokud se jedná o nesoulad z JPZ po kontrole archů v DIPSY, jsou k odvolání dostačující poklady z DIPSY).

Tento protokol si ze školy odnášíte a do 20. 5. včetně podáváte odvolání k rukám ředitelé dané SŠ. Jeho zodpovědností je pak zjednat nápravu (a to buď tzv. autoremedurou – opravou vlastní chyby) nebo eskalací Cermatu (CZVV) a nápravu s jejich pomocí.

Je zcela zásadní ve lhůtě do 20. 5. odvolání podat – nestačí nahlášení do protokolu!

Pokud se pochybení týká vyhodnocení Cermat zkoušky, myslete na to, že ta ovlivňuje všechny 3 školy, na které se hlásíte. Odvolání tedy podáte na všechny 3 školy, připojíte k nim vždy ten stejný zápis protokolu.

Kde stáhnu protokol o nahlížení do spisu?

Školám byl MŠMT zaslán tento doporučený vzor, který s vámi v případě nalezení nesrovnalosti vypíší. Není tedy potřeba, abyste si ho chystali a psali předem. Pokud ale nesrovnalost najdete, trvejte na tom, že ze školy odcházíte s protokolem, který vám bude sloužit jako podklad pro odvolání. Je zcela zásadní ve lhůtě do 20. 5. odvolání podat (a to na všechny školy, kterých se to týká) – nestačí mít nahlášenou nesrovnalost do protokolu! Když najdete nesoulad v JPZ po kontrole archů v DIPSY, jsou k odvolání dostačující poklady z DIPSY.

Můžu si spis vyfotit?

Ano, můžete. V zájmu ušetření času všem zúčastněným prosím přijďte na schůzku ve škole připraveni, v klidu si vše překontrolujte a případnou nesrovnalost rovnou hlaste a zaznamenávejte do protokolu. Jedná se o časově velmi vypjaté období pro SŠ, které kromě nového systému ještě mají maturity v plném proudu, tedy cokoliv, čím zjednodušíte nutnost několika schůzek, e-mailů a telefonů, školy velmi ocení.

Můžu se dívat na spis jiných žáků?

Domníváme se, že nikoliv. resp. v anonymizované podobě asi ano, neboť si uvědomujeme rovinu, že špatně zprocesované výsledky jiného uchazeče mohou ovlivnit přijetí vaše. Opět, ve zpracování Cermatem i školami máme důvěru, vše prochází několika robustními kontrolami. Jediné, kde bychom to doporučili na místě se školou probrat, je v případě, že vaše dítě bylo ve shodě uchazečů a chcete se ujistit, že při manuálním řazení dle pomocných subkritérií nikdo neudělal chybu.

Zveřejnění výsledků 15. 5.

Kde a v kolik hodin se dozvím výsledky?

Výsledky se dozvíte ve středu 15. května 2024. Přesný čas je M. Krejčím avizován mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní. Ve středu 15. 5. ráno byste tedy po probuzení měli znát odpovědi. Výsledky najdete na https://www.dipsy.cz/ po zadání svého registračního čísla uvidíte, na kterou školu jste přijati. Není tedy ani třeba se přihlašovat. Přijetí není třeba dále potvrzovat, počítá se s vámi. Dle svého registračního čísla se též najdete v podrobnějších pdf výsledkových listinách všech tří škol, ve kterých uvidíte hodnocení jednotné zkoušky, školní přijímací zkoušku, talentové zkoušky. Tato vývěska bude k dispozici minimálně 15 dní. V klidu si tedy můžete všechno zkontrolovat, ověřit. Výsledky též budou na úřední desce školy (před školou a na webových stránkách).

Jaké je moje registrační číslo? Liší se dle školy?

Registrační číslo vám bylo vykomunikováno spolu s pozvánkou ještě před konáním JPZ. Jedná se o stejné číslo na všechny 3 školy. A tedy – pokud jste byli v 1. kole úspěšní a budete se na výsledky dívat nepřihlášení do DIPSY – otevřete si 3 pdf s výsledky svých škol, přičemž na dvou školách budete pod svým registračním číslem jako nepřijati a na jedné jako přijati.

Jakou formou se dozvím, zda-li jsme přijat nebo nepřijat v 1. kole?

To, že jste přijati v 1. kole, vám nijak nebude zasíláno. Výsledky o přijetí/nepřijetí školy zveřejní 15. května 2024. Nově to bude až po náhradním termínu přijímacích zkoušek. Uvidíte své výsledky pod přiděleným registračním číslem buď v elektronickém systému DIPSY, anebo ve škole na veřejně přístupném místě (dveře školy, úřední deska, apod.). Přijatým ani nepřijatým uchazečům se rozhodnutí o ne/přijetí nezasílá a zveřejněním se považuje výsledek za oznámený.

Je potřeba přijetí nějak potvrzovat?

Ne, zveřejněním přijetí v DIPSY a na úřední desce je hotovo. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí v písemné formě škola nevyhotovuje a nezasílá. Žádné potvrzení se nechce ani od vás, rodičů. Více najdete zde.

Chceme změnit prioritu škol. Jde to?

Ne, to nelze. Priorita škol je neměnná od vašeho podání přihlášek a nejde ji jakkoliv změnit.

Jediný instrument, jak nejít na školu, na kterou jste přijati v 1. kole přijímacího řízení je vzdání se přijetí. Tím ale nedostáváte možnost jít na zbylé dvě školy, na které jste podali přihlášky, ale pozbýváte jakýkoliv nárok na místo a jdete znovu do 2. kola. Tam z podstaty věci nebudou školy z 1. kola, které mají byť jednoho nepřijatého uchazeče. Vzdání se přijetí důrazně nedoporučujeme!

Dozvíme se, zdali jsme byli přijati i na jiné školy?

Ve středu 15. 5. se dozvídáte o přijetí právě na jednu školu. Jedná se o tu školu, kterou chcete nejvíce, a na kterou máte výsledky. Je možné (a pravděpodobné), že jste se v průběhu přijímacího řízení kvalifikovali na přijetí např. na školu své druhé i třetí volby, a tak jdete na školu druhou. Nebude vám komunikováno, zdali váš výsledek stačil na více škol (např. že jste se dostali na všechny tři školy, a proto jdete na svoji první volbu). Úspěšný uchazeč v 1. kole je přijat právě na jednu školu.

Může nás přeskočit někdo, kdo má horší testy, ale má prioritu 1?

Ne, nemůže. Vždycky je rozhodující výsledek přijímaček. Silnější uchazeč si může jen polepšit tím, že se svým dobrým výsledkem půjde na školu, kterou chtěl víc. Nikdy se nestane, že by zůstal nepřijatý, protože měl školu jako P3, zatímco slabší uchazeč ji měl jako P1.

Jak detailně funguje nový algoritmus?

Přesné technické fungování nebylo Cermatem zveřejněno, stejně není komunikováno, že by 8. 5. např. běžel živý stream, ve kterém by šlo fungování algoritmu transparentně sledovat. Nejsme též si vědomi toho, že uchazeči uvidí, jak bylo s jejich registračním číslem průběžně nakládáno. Tj. neuvidíte, zdali jste byli v průběhu přijímacího řízení při sestavování žebříčku uchazečů před spuštěním algoritmu např. přijati na všechny tři školy, a proto jdete na svoji první v pořadí apod.

Nicméně co víme je, že se bude jednat o tzv. mechanismus odloženého přijetí, který je hojně využíván v zahraničí coby optimální hledání win-win scénáře pro alokaci do škol.

Podoba českého algoritmu vychází z této studie Tomáše Protivínského: Přijímačky na střední školy: promyšlený mechanismus nebo velká národní loterie? Pro detailnější vizualizaci fungování se můžete podívat na vizualizaci procesu z dílny Cermatu zde.

Jak potvrdím zájem o studium na SŠ 2024?

Algoritmus Cermatu vás přiřadí právě na jednu ze škol v přihlášce a předpokládá se, že na školu nastoupíte. Svůj zájem o školu již potvrzovat nemusíte a jste na ni automaticky zapsáni.

Od 3. kola dále se přijetí potvrzuje jakýmkoli písemným záznamem.

Co dělat, když mě nevzali ani na jednu střední školu?

Najděte si volná místa ve 2. kole přijímacího řízení a přihlaste se na ně. Druhé kolo započne po kole prvním, konkrétně od 21. května 2024. V ten den se v DIPSY objeví aktuální seznam škol s volnými místy, na která se můžete hlásit. Časový harmonogram 2. kola přijímacího řízení a termíny se dozvíte zde. Podmínkou pro přihlášení na maturitní obory ve 2. kole je absolvování JPZ v kole prvním. Pokud jste nepsali Cermat testy v 1. kole, můžete se ve 2. kole hlásit pouze na nematuritní obory, anebo počkat na 3. a další kola (nemusí už být ale mnoho volných míst), kdy je už celé přijímací řízení v gesci samotných středních škol.

Odvolání, vzdání se přijetí

Co je to „vzdání se“ přijetí?

Jedná se o právní institut, kdy se rozhodnete nevyužít vám alokovaného místa na základě přijetí v 1. kole přijímacího řízení. Toto vzdání se vám nezakládá nárok na to jít na jinou školu, na kterou jste podávali přihlášku. Naopak tím pozbýváte nárok na místo a musíte začít „nanovo“ a hlásit se např. do 2. kola. Více o zprocesování vzdání se najdete zde.

Vřele toto nedoporučujeme a kromě situace, kdy se např. rozhodnete přestěhovat se do zahraničí (kam už jste přijati na školu) a středního vzdělávání v ČR vůbec nevyužít, nás nenapadá motivace, proč tento krok učinit.

Kdy a jak se mohu vzdát přijetí na SŠ 2024?

Vzdání se práva na přijetí je de facto odmítnutí rozhodnutí o přijetí v daném kole přijímacího řízení. Když se vzdáte přijetí na škole, kam vás algoritmus Cermatu dle výsledků přijímaček a priority škol přiřadil, nedostanete místo v méně prioritním oboru. Volné místo po vás se v oboru uvolní, ale neposouvá se pořadí uchazečů. Uvolněné místo smí škola obsadit až v dalším kole přijímacího řízení. Pokud chcete podat přihlášku v druhémtřetím a dalších kolech, musíte se vzdát práva na přijetí. Řediteli školy to musíte oznámit nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do dalšího kola. Myslete na to, že nikdy nemáte jistotu, že vámi vybraná škola bude ve 2. kole (nebo 3. a dalších kolech) vypisovat přijímací řízení a že na ní budete přijati.

Když se vzdám přijetí na jedné škole, znamená to, že mohu „propadnout“ na např. školu druhou v pořadí?

Ne, rozhodně ne! Vzdáním se kompletně rušíte svůj nárok na přijetí v 1. kole přijímacího řízení a začínáte nanovo. Důrazně toto nedoporučujeme. Neexistuje cesta, jak být přijat na jinou školu než tu, která vám byla (s přihlédnutím k vašim preferencím na přihlášce) v 1. kole přiřazena.

Můžeme odvolání podat přes DIPSY?

NE – pozor na to, odvolání (byť včasné do 20. 5.) nelze podat přes DIPSY.

Je to proto, že § 60c odst. 4 školského zákona ohraničuje užívání DIPSY jen pro řízení v prvním stupni, podání odvolání je již počátek druhostupňového řízení. Nejednalo by se tedy o řádné podání v souladu se správním řádem. Odvolání tedy podejte buď do datové schránky školy (vřele doporučujeme), osobně nebo doporučeně poštou a uchovejte si podací lístek. Nejzazší termín podání je 20. 5. Nezapomeňte na to, že vyrozumění odvolání trvá – reálně je třeba očekávat minimálně 60 dnů, ale klidně i 90 dnů.

Dokud vyhovění odvolání nemám, jsem nepřijat/a a dle toho se chovám! Tedy i pokud vám běží odvolání kvůli chybě, hlaste se do 2. kola! Když ho prošvihnete, není cesty zpět. Naopak, když odvolání bude vyhověno, můžete jít na původní školy i přesto, že byste byli přijati na školu ve 2. kole (jen prosím školu slušně upozorněte, že nenastoupíte).

Existuje letos odvolání?

Ano i ne: to „formální“ a v minulých letech hojně šířené odvolání z kapacitních důvodů je ve školním roce 2023/24 nepřípustné.

Odvolání „faktické“ coby nástroj správního řízení však nadále existuje a lze ho využít v případě zjištění napadnutí průběhu nebo výsledku řízení (= našli jsme nějakou chybu, bylo nám „ukřivděno“). Musíte do podat řediteli školy nejpozději do 3 pracovních dnů od vyhlášení výsledků (tedy do 20. 5.), a to osobně, datovou schránkou nebo poštou (uchovejte si podací lístek). Přes DIPSY odvolání podávat nelze.

Stačí podat odvolání na jednu školu?

To záleží – pokud jste nesrovnalost našli v tom, že jedna ze tří škol špatně započítala školní část zkoušky, pak tuto skutečnost zaevidujete do protokolu o nahlížení do spisu a podáte do 20. 5. odvolání na tuto SŠ, a to buď osobně, datovou schránkou nebo poštou (uchovejte si podací lístek). Přes DIPSY či e-mailem odvolání podávat nelze.

Pokud je ale chyba ve zpracování JPZ, která má vliv na váš výsledek na všech třech školách, pak odvolání podáváte na všechny tři školy (k odvolání dostačující poklady z kontroly archů z DIPSY, pokud jste byli fyzicky ve škole, stačí jako podklad dodat ten stejný protokol, který byl pořízený na jedné ze škol). Takové pochybení je velmi ojedinělé.

Do kdy nejpozději odvolání musíme podat?

Do 3 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení, tedy od středy 15. 5. do pondělí 20. 5. včetně. Odvolání podáváte k rukám řediteli školy/škol, kterých se odvolání týká. Nepodáváte ho přes DIPSY ani e-mailem ani telefonicky! Ale buď osobně, datovou schránkou nebo doporučeně poštou.

Dokud vyhovění nemám, jsem nepřijat/a a dle toho se chovám! Tedy i pokud vám běží odvolání kvůli chybě, hlaste se do 2. kola! Když ho prošvihnete, není cesty zpět. Naopak, když odvolání bude vyhověno, můžete jít na původní školy i přesto, že byste byli přijati na školu ve 2. kole (jen prosím školu slušně upozorněte, že nenastoupíte).

Průběh 2. kola

Bude dostatek míst pro všechny?

Záleží na kraji, každopádně v Praze je odpověď jednoznačná: ne, nebude. V Praze nebude na maturitní obor v 1. kole přijatý každý pátý uchazeč, což činí zhruba 3 500 nepřijatých pro druhé kolo. Více se dočtete v našem analytickém článku, který jsme publikovali na začátku března.

Za předpokladu, že všechna místa, která školy měly, byla vypsána v 1. kole, pak:

  • celkem očekávaných volných míst v 2. kole v Praze bude 634
  • z toho na soukromých školách = 606
  • z toho na státních školách = 28

Nepřijetí tedy není vina uchazeče ani složení testů, jedná se zcela jednoznačně o selhání plánování kapacit ze stran zřizovatelů škol.

Žádný z oborů se nám nelíbí – přibudou další?

Školy budou vypisovat 2. kolo přijímacího řízení mezi 15.–21. 5., přičemž přihlášky půjdou podat až od 21. 5 (na základě informací z DIPSY budou přihlášky do 2. kola přijímány od 21. 5.). Zatím není jasné, zdali se budou obory v DIPSY objevovat postupně, nebo až všechny najednou v úterý 21. 5. Výběr, který uvidíte k 21. 5., je finální. Budou v něm maturitní obory v denní, dálkové i kombinované formě vzdělávání, i obory výuční. Soukromé i státní školy. Tento výčet bude kompletní. Daty podložený odhad oborů, které se objeví, přinášíme již nyní na našem webu.

Otevřou 2. kolo státní i soukromé školy?

Ano, přičemž míst na soukromých školách bude více. Není to proto, že by byly horší a nekvalitní. Ale povedlo se jim oproti minulému roku zvýšit své kapacity. Stejně tak je pochopitelné, že uchazeči dali v 1. kole přednost školám státním, které jsou alternativou bez školného.

V seznamu též uvidíte obory v dálkové a kombinované formě vzdělávání. U nás v Braníku na Střední škole gastronomické a hotelové otevřeme v 2. kole následující obory:

Kdy a kde uvidíme školy, které vypsaly druhá místa?

Všechny obory (maturitní i výuční, v denní, dálkové i kombinované formě) najdete v DIPSY. Zatím nevíme, zdali budou vypsané obory naskakovat do DIPSY postupně už od středy 15. 5., nebo zdali se všechny objeví až v momentě, kdy lze začít podávat přihlášky, což je na základě informací z DIPSY budou přihlášky od úterý 21. 5.

💡Očekávejte, že budou otevřeny tyto obory.

Od kdy můžeme přihlášku podat?

Na základě informací z DIPSY budou přihlášky do 2. kola přijímány od 21. 5. Přihlášky lze přijímat přes DIPSY od úterý 21. 5. do páteční půlnoci 24. 5. Opět je můžete podávat třemi způsoby, vřele doporučujeme ten první, plně elektronický.

Potřebujeme potvrzení od lékaře?

Náležitostí přihlášky, která musí být podaná do 24. 5. do půlnoci, pro některé obory může být lékařská způsobilost. Buďte tedy prosím připraveni ji v tomto týdnu obstarat. Opět platí, že stačí jeden papír pro všechny tři školy, ale posudek musí explicitně uvádět kód oboru, pro který je žák způsobilý. Pokud se tedy ve 2. kole hlásíte na jiné obory, než na které máte z 1. kola lékařský posudek, budete potřebovat nový.

Kolik přihlášek můžeme ve 2. kole podat?

Stejně jako v kole 1. můžete podat až 3 přihlášky na maturitní a výuční obory (3 přihlášky dohromady – tedy ne 3 výuční a 3 maturitní), plus až dvě přihlášky na školy s talentovou zkouškou.

Budou ve 2. kole stejné školy, na které jsme se už hlásili?

Téměř určitě ne. Z podstaty věci školy, které mají z 1. kola přetlak uchazečů, a tedy mají nepřijaté uchazeče, nevypíší 2. kolo, neboť jsou zcela zaplněny z kola prvního.

Rozhoduje rychlost podání přihlášky?

Ne, není to „kdo dřív přijde, ten dřív mele”, ale přihláška musí být podaná včas, a to do půlnoci v pátek 24. května 2025.

Koná se znovu JPZ? Nebo proč se k ní povinně přihlíží?

Přihlížet k výsledkům z 1. kola JPZ je povinné (a to opět nejméně z 60% váhou v přijímacím řízení). Cermat testy se znovu nekonají. Cermat školám, na které jste podali přihlášky ve 2. kole, výsledky JPZ předá (konkrétně 13. 6.). SŠ opět udělá pořadník (14. 6.) a pět bude den algoritmu (15. 5.).

Je povinná školní zkouška nebo prospěch?

Ne, to je plně v gesci ředitele školy. Ředitel může hodnotit vysvědčení z předchozího vzdělávání nebo/a coby školní část zkoušky zařadit cokoliv dalšího – test z AJ, pohovor, apod.

Musíme Cermat výsledky poslat my, rodiče, nebo je předá Cermat školám?

Ne, coby zákonní zástupci musíte řádně od 21. 5. do 24. 5. podat přihlášku až na 3 obory se všemi SŠ vyžadovanými přílohami (vysvědčení, lékař). K výsledkům JPZ se povinně přihlíží, tyto výsledky ale 13. 5. školám předá Cermat obdobně jako tomu bylo v 1. kole. Testy se znovu nepíší.

Kdy se koná školní zkouška ve 2. kole?

Pokud SŠ školní zkoušku koná, což nemusí, řádný termín této školní (či talentové zkoušky) se koná v pracovních dnech v období od 8. do 12. června 2024. Pokud se na obor koná školní zkouška, je stanoven jeden řádný termín školní zkoušky, náhradní termín se nekoná. Je tedy vaší zodpovědností si zkontrolovat, že se vám nekryje školní zkouška na dvou školách a že na zkoušku řádně a včas dorazíte. Bohužel, nejsou náhradní termíny pro případ nemoci apod.

Jak dlouho se čeká na výsledky 2. kola?

Bohužel, dlouho. Od momentu, kdy 15. 5. zjistíte, že jste nebyli přijati, čeká vás další nepříjemný měsíc čekání.

  • Podání přihlášky: 21. 5. až 24. 5. 2024 (na základě informací z DIPSY budou přihlášky do 2. kola přijímány od 21. 5.)
  • Případné konání školní zkoušky: 8. 6. až 12. 6. 2024
  • Zveřejnění výsledků 2. kola: 21. 6. 2024 (zveřejnění probíhá stejně jako v kole 1., tedy v DIPSY dle registračních čísel)

Když jsme nekonali JPZ, můžeme se hlásit do 2. kola?

Ano, ale pouze na výuční obory. Na maturitní obory se ve 2. kole přijímacího řízení hlásit nemůžete, neboť se povinně přihlíží k výsledkům JPZ. Pro přihlášku na maturitní obor musíte počkat do kola 3., kde se k výsledkům JPZ nepřihlíží.

Obavy z nepřijetí, co když…, 3. kolo

Co když to nedopadne ani ve 2. kole?

V tom případě je pro vás od konce června k dispozici 3. kolo. Bohužel, jakkoliv je situace frustrující, i ve 2. kole je míst málo. A tedy neúspěch není vinou uchazeče ani tolik kritizovaných testů, ale prostým faktem, že kriticky chybí infrastruktura a je „moc dětí a málo židlí“.

Zde jsme pro vás sepsali pár tipů, jak si s náročnou situací psychicky i prakticky poradit.

Je nám to moc líto, není to spravedlivé a není to vina vaše ani vašich dětí. Od začátku března máme husí kůži z prognózy počtu nepřijatých uchazečů, za každým pátým „neúspěšným“ je rodina a osobní příběh. Chraňte prosím své děti před internetovými chytráky, kteří káží o „ne každý si zaslouží maturitu“ apod. Proberte doma možnosti (a prosím nelámejte hůl nad výučními obory!, staly se zbytečně pejorativním strašákem) a jakkoliv je to těžké, nerezignujte prosím na to, aby mělo dítě co největší „školní“ režim – ať už se jedná o jazykovku, dálkovou a kombinovanou formu studia nebo kvalifikační kurzy.

Můžeme dělat přijímačky znovu za rok?

Ano! Pokud jste rok na škole a oboru, který vám nesedl, určitě to můžete zkusit znovu! Nedívejte se na to jako na ztracený rok, lepší než se trápit zbylé tři.

Jak funguje 3. kolo?

Vše jsme pro vás sepsali zde, tuto sekci budeme pravidelně aktualizovat, nyní se plně věnujte kolu prvnímu a druhému!

Kde najdu školy, které vypsaly 3. kolo přijímaček?

Volná místa ve 3. kole přijímacího řízení hledejte na portále DIPSY, webových stránkách škol a také webových stránkách jednotlivých krajů v sekci školství, kde by se volná místa na všech školách v daném kraji od 3. kola dále měla objevit.

Jak to funguje s přihláškami ve 3. kole?

Třetí a další kola již nejsou centrálně řízena a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol. Přihlášky do 3. kola se budou podávat ve formě, kterou si určí ředitel SŠ. Termín pro podávání přihlášek do 3. a dalších kol přijímacího řízení je zákona nejdříve 7. den od zveřejnění výsledků v kole předchozím. Třetí a další kola přijímacího řízení vyhlašují ředitelé SŠ v DIPSY, na veřejně přístupném místě ve škole i na svém webu i webu krajského úřadu. Součástí informací pro přijímání ke každému dalšímu kolu od 3. dále musí být i termín pro odevzdání přihlášky v daném kole.

Do třetího a dalších kol přijímacího řízení můžete podávat přihlášky v případě, že

Jak to funguje s přijímačkami ve 3. kole?

JPZ od Cermatu se ve 3. kole nekoná (stejně jako v kole druhém). Ředitelé SŠ mohou, ale nemusí přihlížet k výsledkům JPZ v rámci hodnocení uchazečů. Podmínky a kritéria přijetí i případná školní část přijímací zkoušky je v gesci ředitele SŠ, který také určuje kritéria pro přijetí. Záleží vždy na konkrétní škole a volném místě v oboru. Dobře si kritéria z DIPSY, krajského webu či webu školy zjistěte a ujistěte se, že je můžete splnit. Nejpozději 7 dnů před termínem případné přijímací zkoušky (může se konat či nemusí) vám ředitel školy odešle pozvánku k této přijímací zkoušce.

Kdy se dozvím výsledky 3. kola 2024?

Ve 3. a dalších kolech vám ředitel školy vyhotoví a zašle písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí. Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. V případě přijetí ve 3. a dalších kolech oznámíte řediteli SŠ do 7 dnů ode dne zveřejnění výsledků svůj úmysl na školu nastoupit jakýmkoli písemným záznamem (lze i datovou schránkou).

Nejčastější otázky po dubnových termínech zkoušky

Kdy se dozvím o přijetí na SŠ 2024?

O přijetí se v roce 2024 dozvíte z DIPSY, webu školy nebo úřední desky školy ve středu 15. května 2024, kdy mají ředitelé škol oficiálně zveřejnit výsledky. Nově to bude až po náhradním termínu přijímacích zkoušek. To, zda jste mezi přijatými zjistíte podle svého registračního čísla. I když jste se nehlásili na školu elektronicky přes DIPSY, budete si v něm moci zobrazit své výsledky. 

Kde zjistím své registrační číslo pro zobrazení výsledků?

Pokud jste podali přihlášky plně elektronicky v systému DIPSY, obdrželi jste registrační číslo v e-mailovém potvrzení o přijetí přihlášky. Při přihlášení výpisem ze systému DIPSY máte mít registrační číslo na výpisu přihlášky v e-mailu s výpisem k vytisknutí. Pokud jste se hlásili na SŠ postaru na papírovém tiskopisu, obdrželi jste registrační číslo v doporučeném dopise s pozvánkou k JPZ.

Mohou si deváťáci nechat zadání testu z ostrých přijímaček?

Zadání si v den ostrých přijímaček můžete odnést domů. Na některých školách si zadání vybírají zpět, ale pokud poprosíte, neměl by být problém si zadání odnést. Případně bude k dispozici na internetu ještě ten stejný den odpoledne.

Nemohli jsme se účastnit řádného termínu. Jak je to s náhradním termínem v 1. kole přijímaček?

Náhradní termíny v 1. kole jsou dva a pro rok 2024 jsou stanoveny na pondělí 29. dubna a úterý 30. dubna. Náhradní termíny jsou vyhrazeny pro žáky, kteří se nemohou k přijímacím zkouškám v prvním a druhém řádném termínu dostavit, např. z důvodu nemoci. Abyste mohli konat přijímačky v náhradním termínu, musíte coby zákonný zástupce svoji účast předem nebo nejpozději do 3 dnů po konání prvního/druhého řádného termínu písemně omluvit u ředitele příslušné školy.Zpracovávám objednávku