Co dělat po vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek?

Přinášíme ucelený souhrn informací o nutných krocích, které vás čekají po obdržení výsledků! V tomto webovém rozcestníku najdete cenné rady, videovysvětlení i odpovědi na časté otázky. A pokud preferujete papír a tužku, vytiskněte si naši brožuru a dejte se do čtení!
Výsledky ostré přijímací zkoušky 2023 najdete zde.

V jaké situaci se můžete ocitnout?


Co budete potřebovat?

1. Praktická brožura s dobrými radami

Stáhnout brožuru

2. Vzor odvolání (ke stažení zdarma)

Stáhnout vzor odvolání

3. Grafické schéma aneb co dělat v dané situaci

Stáhnout schéma

❗❗Pozvánka na přednášku pro rodiče o nutné administrativě

KDY: Úterý 2. května od 18:00 do cca 19:15 hodin + prostor pro dotazy

KDE: Odkaz k vysílání: https://kurzy.ssgh.cz/prednaska-rodice_l1/

Přednáška je zdarma a záznam z ní spolu s prezentací bude dostupný až do konce června.

PRO KOHO: Přednáška je vhodná pro všechny rodiče (i deváťáky), kteří se chtějí v komplikované popřijímačkové situaci zorientovat. Budeme věcně procházet všechny situace, ve kterých se můžete ocitnout, navíc zodpovíme vaše dotazy. 

Nejčastější otázky

Nejčastější otázky po dubnových termínech zkoušky

Mohou si deváťáci nechat zadání testu z ostrých přijímaček?

Zadání si v den ostrých přijímaček můžete odnést domů. 

Na některých školách si zadání vybírají zpět, ale pokud poprosíte, neměl by být problém si zadání odnést. Případně bude k dispozici na internetu ještě ten stejný den odpoledne. V oba dva dny ostrých přijímaček pro vás máme vysílání, na kterém si povíme správné odpovědi, bodování úloh a zkusíme odhadnout, co se ve zkoušce objeví následující den. 

Nemohli jsme se v dubnu účastnit. Jak je to s náhradním termínem v 1. kole přijímaček?

Náhradní termíny v 1. kole jsou dva a pro rok 2023 jsou stanoveny na 10. a 11. května. Náhradní termíny jsou vyhrazeny pro žáky, kteří se nemohou k přijímacím zkouškám v prvním a druhém řádném termínu dostavit, např. z důvodu nemoci. Abyste mohli konat přijímačky v náhradním termínu, musíte coby zákonný zástupce svoji účast předem nebo nejpozději do 3 dnů po konání prvního/druhého řádného termínu písemně omluvit u ředitele příslušné školy. 

Náhradní termín je stále součástí 1. kola přijímacího řízení a pro řádně omluvené uchazeče se s kapacitou pro přijetí počítá, ačkoliv jsou jim výsledky zkoušky komunikovány až koncem května, tedy v době, kdy všichni z řádných dvou termínů již výsledky přijetí a nepřijetí znají. Funguje to tak, že v náhradním termínu napíšete testy a se svým bodovým skóre se zařadíte do výsledkové listiny, a to buď nad čáru (= jste rovnou přijati), nebo na adekvátní místo pod čarou (= můžete podat odvolání).

Jak je to s výsledky přijímaček, když je budu konat v náhradním termínu?

Po ukončení hodnocení (zhruba za 14 dnů od konání náhradních termínů) zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů, který bude reflektovat výsledky hodnocení zkoušky z náhradního termínu.

Pokud jste se řádně omluvili z řádného termínu konání přijímaček a konali jste je v termínu náhradním, musí ředitel školy počkat do okamžiku, kdy mu bude zpřístupněno hodnocení těchto uchazečů. Ředitel školy tak nejprve vytvoří seznam přijatých uchazečů jen z těch uchazečů, u kterých může vyhodnotit všechna kritéria přijímacího řízení (těch, kteří konali přijímačky v řádném termínu) a kteří nebudou konat jednotnou zkoušku v náhradním termínu. Funguje to tak, že v náhradním termínu napíšete testy a se svým bodovým skóre se zařadíte do výsledkové listiny z řádného termínu, a to buď nad čáru (= jste rovnou přijati), nebo na adekvátní místo pod čarou (= můžete podat odvolání).

Zobrazit další otázky

Nejčastější otázky po obdržení výsledků

Jakou formou se dozvíme, zda-li jsme přijat nebo nepřijat v 1. kole?

To, že jste přijati v 1. kole, vám nijak nebude zasíláno. U přijatých uchazečů ředitel SŠ oznámí přijetí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů, a to na veřejně přístupném místě ve škole (před školou) a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, většinou na webových stránkách školy. Seznam musí být zveřejněn alespoň po dobu 15 dnů. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá a zveřejněním se považuje výsledek za oznámený. V případě náhradního termínu se postupuje obdobně. Uchazeči jsou uvedeni pod přiděleným registračním číslem.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel školy odešle písemné rozhodnutí o nepřijetí. 

Je možné někde vidět podrobné hodnocení CERMAT zkoušky?

CERMAT nejpozději 28. dubna (a zatím tomu vždy bylo právě 28. dubna a ne dříve) předá oběma SŠ výsledkové listiny uchazeče, škola pak na základě toho vydá seznam přijatých uchazečů.

Výsledkové listiny jednotných CERMAT přijímaček tedy mají obě střední školy, kde uchazeč konal přijímací zkoušku, a jsou součástí správního spisu, který škola ke každému uchazeči vede. O způsobu poskytnutí informací o výsledcích uchazečům, resp. zákonným zástupcům, rozhoduje ředitel příslušné střední školy. Některé školy zasílají výsledkové listiny uchazečům automaticky, např. e-mailem.

I pokud vaše škola proaktivně výsledkové listiny nezasílá, musí vám umožnit náhlednutí do spisu dle správního řádu. Škola vás bude zpravidla o možnostech nahlížení do spisu informovat spolu se stanovením termínu, do kdy se můžete vyjádřit ke všem podkladům shromážděným v rámci správního řízení. Tento termín bude rozhodně stanoven tak, aby předcházel dni vyhlášení výsledků přijímacího řízení (pořadníku uchazečů), abyste se mohli ke shromážděným materiálům vyjádřit ještě před vydáním rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Právo nahlížet do svého spisu máte i případně mimo školou alokovaný čas; v tom případě se doporučujeme k nahlížení do spisu ve škole objednat. O nahlížení do spisu bude proveden záznam a též si můžete dokumenty ze spisu např. ofotit. Na případně zjištěné nesrovnalosti školu obratem upozorněte, případně tyto nesrovnalosti můžete také uplatnit jako důvod v odvolání.

Jak si zkontroluji, že mi CERMAT a škola správně přidělily body?

Nestává se, že by byly jednotné přijímací zkoušky špatně opraveny. Originál záznamového archu a výsledková listina zaslaná CERMATem školám je součástí správního spisu a v rámci práva nahlížení do správního spisu si je můžete prohlédnou a případně ofotit apod. Pokud by se chyba náhodou vyskytla, můžete řediteli školy nahlásit nesrovnalost, která bude prozkoumána. Písemnou formou nesrovnalost též hlásíte prostřednictvím odůvodnění v odvolání, pokud se domníváte, že je to např. důvod vašeho nepřijetí.

Jak se postupuje v případě shody pořadí uchazečů v 1. kole?

Toto rozhodnutí je na řediteli dané SŠ a pomocná kritéria musí být vyhlášena do konce ledna spolu s podmínkami přijímacího řízení. CERMAT nicméně školám důrazně doporučuje využít následující kritéria pro případ shody pořadí uchazečů. Takováto pomocná kritéria mohou být např.:

  • vyšší úspěšnost v jednom z jednotných testů;
  • vyšší úspěšnost v otevřených úlohách (tj. úlohách bez nabídky odpovědí) v jednotných testech;
  • vyšší úspěšnost v tzv. „komplexech úloh“ jednotných testů, což je skupina uzavřených a otevřených úloh z jednotných testů, které ověřují určitou oblast vědomostí a dovedností uchazeče. Výsledek uchazečů za jednotlivé komplexy úloh (vyjádřený jako procentuální podíl dosaženého počtu bodů z maximálně dosažitelného počtu bodů za danou skupinu úloh) je součástí výsledků jednotné přijímací zkoušky, které CERMAT předává ředitelům škol 28. dubna.

Nejčastější otázky o zápisovém lístku

Co je to zápisový lístek a kde ho vezmu?

Zápisový lístek je listina formátu A4, která vypadá trošku jako vysvědčení, neboť je na ní vodoznak. Tento zápisový lístek vám měla do 15. března 2023 vydat vaše základní škola. Tím, že na školu, kam jste byli po jednotných CERMAT přijímačkách přijati, podáte zápisový lístek, potvrzujete, že máte zájem na ni v září nastoupit ke studiu.

Dávejte si pozor na lhůtu, zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků – na jejich vyhlášení má ale ředitel školy 2 následující pracovní dny od obdržení výsledků z CERMATu. Seznam přijatých uchazečů tak může být vyhlášen buď v pátek 28. 4., v úterý 2. 5. nebo až ve středu 3. 5. 

Vycházíme z toho, že CERMAT předá výsledky SŠ 28. dubna, což je nejzazší datum poskytnutí. Zatím tomu vždy bylo právě 28. dubna, ne dříve, a proto počítáme s tímto datem, od kterého se další lhůty odvíjejí.

Lhůta pro odevzdání zápisového lístku tak může být 15. 5., 16. 5. nebo 17. 5. 2023. Proto doporučujeme nečekat a odevzdat zápisový lístek co nejdříve. 

Co se vyplnění týče, zápisový lístek odevzdáte s vyplněnou hlavičkou. Do prvního rámečku vypíšete název a kód oboru dané školy a podepíšete – rodič i uchazeč. Tím máte hotovo, další políčka (zrušený zápis v prvním rámečku a celý druhý rámeček necháváte prázdný).

Co když ztratím zápisový lístek nebo nutně potřebuji nový?

V případě, že jste zápisový lístek ztratili, můžete požádat o vydání náhradního zápisového lístku (na své základní škole). Součástí této žádosti je čestné prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že jste původní zápisový lístek neuplatnili ani neuplatníte ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče (§ 17 odst. 5 vyhlášky), tudíž tuto žádost podepisuje rodič i žák. V krajním případě může uchazeči na základě jeho písemné žádosti zápisový lístek vydat krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče (§ 60g odst. 1 školského zákona). 

Nejčastější otázky o odvolání

Kdy dává smysl odvolání podat a kdy ne?

Není fixně dané místo pod čarou, do kterého dává smysl odvolání podat, a od kterého již ne. Pokud tedy o školu máte zájem, odvolání zkuste. Některé školy dávají transparentně najevo, že např. loni vyšlo odvolání 15. pod čarou. Pokud jste tedy 17. pod čarou, určitě to zkuste, pokud jste 122. pod čarou, smysl to nemá.

Odvolání je snadnou a jedinou správnou cestou, jak o sobě dát vědět, že chcete být “náhradníkem” na uvolněné místo. Když odvolání nepodáte, škola s vámi jako s náhradníkem počítat nebude (pokud tedy první pod čarou odvolání nepodá a druhý pod čarou ano, druhý pod čarou bude vyrozuměn o přijetí, s prvním pod čarou nebude nikdo komunikovat).

Jaká je lhůta pro podání odvolání?

Odvolání musíte podat nejpozději 3 pracovní dny po doručení rozhodnutí o nepřijetí. To, že jste přijati v 1. kole, vám nijak nebude zasíláno. To, že jste nepřijati, vám bude zasláno poštou, nebo do datové schránky. Od momentu doručení se počítá ona třídenní lhůta pro podání. Tady opět doporučujeme na nic nečekat a již v momentě, kdy ze zveřejněných výsledků víte, že přijati nejste, odvolání podejte. 

Jak dlouho budeme čekat na vyhovění odvolání?

O úspěchu / neúspěchu odvolání tedy budete vyrozuměni nejdříve po 12. 5., spíše později v týdnu následujícím. Buďte trpěliví, z podstaty věci vám škola neřekne, zdali vám odvolání vyšlo, nebo ne, dokud neuplyne oněch 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků. V těchto dnech totiž mají ti “nad čarou” svaté právo podat zápisový lístek, škola tedy nemůže začít v zájmu urychlení procesu jejich místo rozdat jiným. 

Postup pro vyhovění odvolání je pak takový, že škola počká na konec lhůty pro podání odvolání (i pár dní po lhůtě, aby stihla dojít odvolání podaná poštou), která je nejpozději 3 pracovní dny po doručení rozhodnutí o nepřijetí. Jakmile má škola všechna obdržená odvolání, začne je zpracovávat. Samozřejmě záleží na umístění pod čarou (druhý pod čarou má přednost před patnáctým pod čarou).  

Stejně tak buďte trpěliví, pokud jste hlouběji pod čarou, čekání může být delší. Typicky můžete dostat místo po někom, kdo podal zápisový lístek, vyšlo mu odvolání na jiné škole, zápisový lístek stáhnul a dal ho na druhou školu – a místo po něm je vaše. Tohle všechno trvá, takže neztrácejte naději. Rozhodnutí o odvolání musí být učiněno nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání, nicméně to bývá dříve.

Jak se dozvíme o ne/vyhovění odvolání?

Ne/vyhovění odvolání bude uchazečům sděleno písemně. Rozhodnutí o odvolání musí být učiněno nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání, nicméně to bývá dříve.

Nejčastější otázky o 2. kole přijímacích zkoušek

Kde najdu školy, které vypsaly 2. kolo přijímaček?

Tuto informaci mají školy povinnost bez odkladu hlásit příslušnému krajskému úřadu i s počty volných míst do jednotlivých oborů. Přehledy o volných místech ve středních školách tak snadno najdete na webových stránkách krajských úřadů. Ty jsou jediným kompletním zdrojem se souhrnným přehledem všech škol a oborů. Jednotlivé střední školy tuto informaci budou mít pravděpodobně i na svých stránkách, na kterých najdete pro daný obor detaily. Nicméně platí, že školy kapacity musí hlásit, a taky hlásí! 

Nabídka oborů bývá krajem denně aktualizována. Nemusíte se tedy stresovat, neočekává se, že budete po vlastní ose kontrolovat jednu školní webovou stránku po druhé, dokud něco nenajdete.  Krajské úřady zveřejňují místa postupně, jak jim je školy dodávají. Určitě se tedy na stránky dívejte opakovaně a začněte ihned poté, co jste se dozvěděli o nepřijetí paralelně s podáním odvolání na střední školy, kam jste nebyli přijati.

Jak to funguje s přihláškami ve 2. kole?

Počet přihlášek ve 2. kole přijímaček NENÍ omezen, můžete tedy podat více přihlášek najednou. Nečekejte, zda bude vyhověno podaným odvoláním a paralelně se hlaste na uvolněná místa ve 2. kole přijímacího řízení

Jedná se o stejný růžový vzor přihlášky, jako jste podávali v prvním kole. Změnou je, že se do přihlášky píše jen jedna škola a jeden obor. I ve druhém kole platí, že musíte doložit přihlášku s potvrzeným prospěchem. 

Často jde u volných míst také o rychlost podání přihlášky, buďte proto připraveni a mějte předem připravené přihlášky k podání. Nebojte se vaši ZŠ předem požádat o vystavení např. 5 ks připravených přihlášek (s potvrzeným prospěchem) pro případ, že by přijetí v prvním kole nevyšlo. 

Alternativou doložení prospěchu k vyplněné přihlášce jsou úředně ověřené kopie vysvědčení z 8. třídy a z pololetí 9. třídy, které je ale nutné ke každé přihlášce přiložit. Pozor: k přihlášce nelze přiložit obyčejné fotokopie nebo kopie úředně ověřených kopií vysvědčení. Též si prosím hlídejte, zdali obor vyžaduje lékařské potvrzení o způsobilosti.

Jak to funguje s přijímačkami ve 2. kole?

Ve druhém a dalších kolech přijímacího řízení na SŠ se již nekonají jednotné CERMAT přijímací zkoušky, k výsledkům z CERMAT testů se většinou nepřihlíží. 

Přijímací podmínky a kritéria pro sestavení pořadí uchazečů ve 2. kole jsou v gesci ředitele školy. Přihlíží se nejčastěji k prospěchu, roli často hraje také rychlost podání přihlášky. Pojďme si rozdíl mezi podmínkami a kritérii ukázat na dvou nejčastějších příkladech:

Škola A stanoví podmínky přijetí tak, že uchazeč musí mít průměr do 1,3 a nesmí mít sníženou známku z chování. Kritériem pro sestavení pořadí uchazečů je pak pořadí obdržených přihlášek. 

= Jinými slovy má přednost uchazeč s průměrem 1,3, který podal přihlášku v pondělí oproti uchazeči s průměrem 1,0, který podal přihlášku ve středu. 

Škola B stanoví podmínky přijetí tak, že uchazeč musí mít průměr do 1,3 a nesmí mít sníženou známku z chování. Kritériem pro sestavení pořadí uchazečů je pak průměr známek, pomocným kritériem pro případ shody uchazečů je pak pořadí obdržených přihlášek. 

= Jinými slovy škola po uplynutí lhůty všechny přihlášky projde a seřadí uchazeče dle průměru. Uchazeč, který má průměr 1,0 a podal přihlášku ve středu, má přednost před uchazečem s průměrem 1,3, který podal přihlášku v pondělí. Ale protože škola nemá už další místa, jako posledního přijme uchazeče s průměrem 1,0, který se přihlásil ve čtvrtek, oproti uchazeči, který má též průměr 1,0, ale přihlásil se až v pátek. Uchazeč, který podal přihlášku, ačkoliv měl v pololetí dvojku z chování, je automaticky nepřijat, jelikož nesplnil podmínky přijetí.

Vždy si tedy podmínky i kritéria ověřte pro konkrétní školu a obor, hlídejte si termín uzávěrky přihlášek ve 2. kole (lhůta pro podání přihlášky může být i velmi krátká) a přihlášky podávejte co nejrychleji!

Můžeme něco udělat, abychom proces uspíšili?

Často jde u volných míst také o rychlost podání přihlášky, buďte proto připraveni a mějte předem připravené přihlášky k podání. Nebojte se vaši ZŠ předem požádat o vystavení např. 5 ks připravených přihlášek (s potvrzeným prospěchem) pro případ, že by přijetí v prvním kole nevyšlo. 

V přehledech volných míst zveřejňovaných krajskými úřady najdete střední školy podle zřizovatele: tedy zvlášť státní (kde je zřizovatelem např. kraj), zvlášť soukromé (tedy jiný zřizovatel). Doporučujeme se doma s předstihem pobavit o možnosti soukromé školy a odsouhlasit si případný rozpočet. To vám opět urychlí proces podávání přihlášek! Na některých soukromých školách školné s postupujícím studiem roste, a tedy vyšší ročníky jsou dražší než první ročník, spočítejte si tedy náklad na celou dobu studia. 

Jaký je náhradní termín v 2. a vyšším kole přijímaček?

Přijímací zkouška a její konání jsou ve 2. kole v gesci ředitele školy. V případě, že by se termíny případné školní části zkoušky na školách ve 2. kole přijímaček překrývaly, nemáte bohužel právo žádat o náhradní termín. Hlídejte si, aby se vám termíny nepřekrývaly, podání přihlášek a koordinace případných přijímaček ve 2. kole je zcela ve vaší režii.

Jaký je způsob oznámení ne/přijetí ve 2. kole?

Ve 2. a dalších kolech přijímacího řízení jsou uchazečům zasílána rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí, budete tedy v každém případě vyrozuměni.

Žádný z oborů ve 2. kole se nám nelíbí, co teď?

Bohužel, pokud se vám ve 2. kole žádný z tradičních maturitních oborů nelíbí, můžete zvážit výuční obory, případně ještě obory kombinované a dálkové. 

Pokud nebudete s výběrem školy spokojeni, můžete se znovu zúčastnit přijímacího řízení příští rok, opět se dvěma přihláškami a CERMAT zkouškou. Rodiče se též často ptají na možnost přestupu mezi školami: zde vždy záleží na individuálním případu, předpokladem je součinnost obou ředitelů, volné místo na nové škole, ale i splnění rozdílových zkoušek. Na úspěšný přestup v rámci prváku tedy skutečně nespoléhejte.Zpracovávám objednávku

👉 Do ostré zkoušky zbývá: dní, hodin, minut a sekund. Ještě to stíháte. Ještě stihnete projít i všechny typové úlohy. Připravujte se s námi každý víkend. Každý týden nové testy.

Začít s přípravou
Zavřít