Obchodní podmínky

Obchodní podmínky To dáš! Přijímaček nanečisto

UPOZORNĚNÍ

Právní vztahy vzniklé použitím těchto webových stránek se řídí školským zákonem a nikoli občanským zákoníkem. Uživatel webových stránek neuzavírá se školou občansko-právní smluvní vztah! Tyto webové stránky nejsou internetovým obchodem, ale on-line platformou pro podání přihlášky ke vzdělání a k úhradě úplaty za vzdělávání.

PRÁVNÍ PODMÍNKY POUŽITÍ INFORMACÍ OBSAŽENÝCH NA INTERNETOVÉ STRÁNCE

Veškeré informace obsažené na této webové stránce slouží pouze pro obecnou informaci, nekladou si za cíl být úplnými a detailními informacemi a nejsou právně nikterak závazné.

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. (dále jen „škola“) neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost těchto informací, jakož i za případné škody vzniklé komukoliv v důsledku jejich použití.

Zveřejnění jakýchkoli údajů čí informací na internetových stránkách školy nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku, změně či zániku právního vztahu mezi školou a jakoukoli osobou a ani nemohou být považovány za jakýkoli příslib učiněný školou.

PRÁVNÍ PODMÍNKY UŽITÍ ONLINE PLATFORMY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY KE VZDĚLÁNÍ

Právní podmínky Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. se sídlem Vrbova 1233, Praha 4 – Braník IČO: 25097547 (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka C 49327) (dále jen škola) pro používání on-line platformy na webové stránce umístěné na internetové adrese www.to-das.cz (dále jen on-line platforma)

1. On-line platforma www.to-das.cz umožňuje uchazeči o vzdělání (dále jen uchazeč) přihlásit se na kurz pořádaný školou dle § 114 školského zákona (dále jen kurz) a uhradit úplatu za vzdělávání za vybraný kurz. Úplata za vzdělávání je stanovena dle §123 školského zákona a její výše je zveřejněna na úřední desce školy na webových stránkách školy (www.ssgh.cz). Uchazeč o vzdělávání se může s výší úplaty za vzdělávání seznámit také prostřednictvím online platformy.

2. Uchazeč o vzdělávání je povinen při použití on-line platformy uvést správně a pravdivě všechny údaje. Jejich případnou změnu je povinen neprodleně oznámit škole. Údaje uvedené uchazečem o vzdělávání považuje škola za správné.

3. Po odeslání přihlášky ke vzdělávání prostřednictvím on-line platformy je uchazeči umožněno uhradit úplatu za vzdělávání za vybraný kurz.

4. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání je uchazeči sděleno e-mailem na jím uvedenou emailovou adresu. Tímto okamžikem je v souladu se školním řádem toto rozhodnutí považováno za doručené a uchazeč se stává v souladu s § 114 odst. 5 školského zákona účastníkem vzdělávání (dále jen účastník), nikoli však žákem školy.

5. Účastník je povinen dodržovat školní řád školy, zejména docházet na vyučování popřípadě omluvit svoji neúčast na vyučování.

6. Zaplacená úplata za vzdělávání se nevrací. Škole vzniká právní nárok na úplatu za vzdělávání řádnou realizací kurzu bez ohledu na skutečnost, v jakém rozsahu se účastník zúčastnil na vyučování či zda se vyučování vůbec nezúčastnil.

7. Účastník může požádat ředitele školy o snížení či prominutí úplaty za vzdělávání v souladu a za podmínek § 123 odst. 4 školského zákona. Při posuzování žádosti účastníka, který se kurzu nezúčastnil, přihlédne ředitel školy zejména k tomu, zda a jak byla neúčast účastníka na vyučování omluvena a zda je žádost o snížení či prominutí úplaty za vzdělávání doložena (např. lékařským potvrzením, předvoláním k soudu či jinému státnímu orgánu).

8. Ochrana osobních údajů uchazeč/účastníka je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány způsobem a za podmínek stanovených školským zákonem a školním řádem.

V Praze dne 1. 9. 2019

Ing. Tomáš Kadlec, jednatel

Upřesnění bodu 5. a 6. – Omluvení své neučásti

Změna rezervace vyučování vzdělávacího kurzu (zjednodušeně dále nazýváno “termín kurzu”) je možná do 14:00 ve čtvrtek před víkendem, o kterém se kurz koná. Neomluvený kurz dle obchodních podmínek propadá a náhrada není možná. Rezervací termínu se rozumí rezervace prostřednictvím osobní zóny na webu to-das.cz i rezervací provedenou e-mailem, telefonicky i osobně na kurzech. Všechny rezervace jsou závazné a jdou změnit skrze osobní zónu účastníka vzdělávání (případně e-mailem na studenti@to-das.cz) pouze do stanoveného času, tedy čtvrtek 14:00 před dnem konání kurzu. Berte prosím na vědomí, že se nelze přeregistrovat na již zaplněné termíny. Rovněž nelze přijmout omluvu na termín, který již začal.

Upřesnění bodu 1. a 2. – Přenos kurzovného na jiné osoby

Kurzovné (poplatek za vzdělávácí kurz škole) je nepřenosné na jiné osoby. Jedna objednávka, resp. jedno přihlášení na kurz, je možná pouze pro jednoho účastníka vzdělávání. Do osobní zóny má každý účastník vzdělávání svůj unikátní přístup (uživatelské jméno je jeho e-mailová adresa), který mu umožňuje spravovat pouze své kurzy. Jakékoli přihlášení na termín, a to jak v rámci předplatného, tak i bez něj, garantuje účastníku vzdělávání právě jedno místo na daném termínu. Není tedy možné, aby jedno předplatné využívalo více lidí nebo aby více lidí čerpalo ve stejnou chvíli testové sady jednoho účastníka vzdělávání, na jehož jméno je objednávka zhotovena.

Pokud chcete objednat produkty To dáš! Přijímaček nanečisto pro více lidí, je nutné je zprocesovat jako dvě různé objednávky (zaregistrovat dva různé e-maily).

Rozvrh vyučování

Termíny jsou standardně každou sobotu od listopadu až do 12. 4. 2020, výjimkou mohou být státní svátky a vánoční či velikonoční prázdniny. Vyhlášeno bude na jeden školní rok minimálně 20 termínů, avšak pořadatel si vyhrazuje právo nevyhlásit některé soboty i mimo státní svátky a školní prázdniny, a to např. z důvodů omezených kapacit pedagogů či prostorů (např. při volbách).


Přejít do e-shopuZpracovávám objednávku