Nedostal/a jsem se ani na jednu školu

🙌 Buďte v klidu, všechno dobře dopadne!

V první řadě nezoufejte a buďte v klidu, všechno dobře dopadne. Jelikož žáci podávali dvě přihlášky, po vyhlášení výsledků je spousta deváťáků, kteří „drží místo“ na dvou školách a spousta těch, na které v důsledku toho místo nezbylo. To vše se podáním zápisových lístků srovná a místa se objeví. Jelikož ale v tuto chvíli nejste přijati na žádnou ze dvou škol, nemáte kam podávat zápisový lístek. 

Úkolníček:

  1. PODEJTE ODVOLÁNÍ NA OBĚ ŠKOLY (do 3 prac. dnů po doručení rozhodnutí o nepřijetí)
  2. HLEDEJTE VOLNÁ MÍSTA VE 2. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
  3. POČKEJTE NA VYHOVĚNÍ ODVOLÁNÍ
  4. PODEJTE ZÁPISOVÝ LÍSTEK (do 10 prac. dnů po vyhlášení výsledků)
  5. ZPĚTVZETÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU

1. PODÁNÍ ODVOLÁNÍ

Odvolání je snadnou a jedinou správnou cestou, jak o sobě dát vědět, že chcete být „náhradníkem” na uvolněné místo. Není žádné dané místo pod čarou, do kterého dává smysl odvolání podat a od kterého již ne. Za odvolání nic nedáte, určitě to proto zkuste, jinak s vámi škola jako s náhradníkem počítat nebude (pokud tedy první pod čarou odvolání nepodá a druhý pod čarou ano, druhý pod čarou bude vyrozuměn o přijetí, s prvním pod čarou nebude nikdo komunikovat).

1.1 Kdy podat odvolání?

Odvolání musíte podat nejpozději 3 pracovní dny po doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání podáváte řediteli školy, který vydal rozhodnutí o nepřijetí. To, že jste přijati, vám nijak nebude zasíláno. To, že jste nepřijati, vám bude zasláno poštou, nebo do datové schránky.  Od momentu doručení se počítá ona třídenní lhůta pro podání. Tady opět doporučujeme na nic nečekat a již v momentě, kdy ze zveřejněných výsledků víte, že přijati nejste, odvolání podejte. 

1.2 V jaké formě podat odvolání?

Odvolání musí být písemné a podané buď osobně, poštou nebo do datové schránky. Vřele doporučujeme podání buď osobně nebo do datové schránky školy. Upozorňujeme, že datová schránka není e-mail! Odvolání zaslané pouze e-mailem nelze přijmout. Forma odvolání je volná, tzn. není jeden přesně daný formulář, který je potřeba použít, odvolání však musí obsahovat několik náležitostí. 

Zde najdete vzor odvolání, který jsme pro vás připravili. Nebuďte překvapení, není třeba košatě vypisovat důvody pro podání odvolání, jedná se o formální krok. Je možné, že některé SŠ budou mít na svých webových stránkách vlastní vzor odvolání, ten také určitě můžete použít.

přihláška na sš 2023

2. MÍSTA VE 2. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

2.1 Je možný souběh druhého kola přijímaček a odvolání?

Ano, dokonce je to tak ve většině případů. Jakmile se dozvíte, že jste nebyli přijati ani na jednu ze škol, ihned podejte odvolání na obě dvě školy. Spolu s tím se rovnou začněte dívat po školách, které vypsaly druhá kola přijímacího řízení a přihlaste se na ně. Druhá kola (případně i další kola přijímacího řízení) vyhlašují střední školy, které po prvním kole nenaplní své 1. ročníky novými žáky a žákyněmi. 

Nečekejte, zda bude vyhověno podaným odvoláním a paralelně se hlaste na uvolněná místa ve 2. kole přijímacího řízení. Počet přihlášek ve 2. kole přijímaček NENÍ omezen a můžete tedy podat více přihlášek najednou. Často jde u volných míst také o rychlost podání přihlášky, s čímž souvisí to úplně nejdůležitější – buďte připraveni a mějte předem připravené také přihlášky k podání. Doporučujeme požádat vaši ZŠ o vystavení více kusů přihlášek s potvrzeným prospěchem – věřte, že přijdou vhod!

2.2 Jaké školy mají místa ve 2. kole přijímacího řízení?

Přehledy o volných místech středních škol najdete na webových stránkách krajských úřadů, zpravidla v sekci odboru školství – odkazy najdete na této stránce o 2. kole přijímacího řízení. Případná volná místa u nás ve škole (Praha 4) najdete zde. Stránky krajských úřadů jsou jediným kompletním zdrojem se souhrnným přehledem všech škol a oborů. Jednotlivé střední školy tuto informaci pravděpodobně zveřejní i na svých webových stránkách.

Krajské úřady zveřejňují místa postupně a denně je aktualizují podle toho, jak jim je školy dodávají. Nemá smysl na školy nebo krajský úřad telefonovat.

3. VÝSLEDEK ODVOLÁNÍ

3.1 Jaký je postup pro vyhovění odvolání?

Postup pro vyhovění odvolání je takový, že škola počká na konec lhůty pro podání odvolání (i pár dní po lhůtě, aby stihla dojít odvolání podaná poštou). Jakmile má škola všechna obdržená odvolání, začne je zpracovávat. Samozřejmě záleží na hloubce umístění pod čarou (druhý pod čarou má přednost před patnáctým pod čarou).  

3.2 Dozvím se předem od školy, jestli mi odvolání vyšlo?

Buďte trpěliví, z podstaty věci vám škola nesdělí, zdali vám odvolání vyšlo, nebo ne, dokud neuplyne oněch 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků. V těchto dnech totiž mají ti “nad čarou” právo podat zápisový lístek, škola tedy nemůže začít v zájmu urychlení procesu jejich místo rozdat jiným. 

O úspěchu / neúspěchu odvolání tedy budete vyrozuměni nejdříve po 16. 5., spíše ale později, tedy až v následujícím týdnu. Stejně tak buďte trpěliví, pokud jste hlouběji pod čarou, čekání může být delší. Typicky můžete dostat místo po někom, kdo podal zápisový lístek, vyšlo mu odvolání na jiné škole, zápisový lístek stáhnul a dal ho na druhou školu – a místo po něm je vaše. Tohle všechno trvá, takže neztrácejte naději.

Rozhodnutí o odvolání musí být učiněno nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání, nicméně to bývá dříve. Ne/vyhovění odvolání vám bude zasláno písemně.

❗ Možné výsledky odvolání na obě školy:

  • Odvolání vám vyšlo? Super! Nyní musíte do 10 dnů od doručení rozhodnutí o přijetí (= vyhovění odvolání) podat na školu zápisový lístek (návod viz níže). 
  • Zápisový lístek určitě podejte, i když stále čekáte na vyrozumění ze druhé školy. Je možné, že přijde později. Budete poté mít možnost zápisový lístek stáhnout a podat ho na druhou školu (viz níže), když odvolání vyjde i tam. Pokud byste však lístek nepodali do oněch 10 dnů, nárok na místo byste již neměli a pokud by vám to na druhé škole nevyšlo, neměli byste nic.
  • Odvolání vám nevyšlo? Věříme, že jste mezi tím již podali přihlášku jinde do 2. kola přijímacího řízení a tam jste již přijati – čtěte níže pod radami ohledně zápisového lístku.

4. PODÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU (na školu, kde vám vyšlo první odvolání)

4.1 Co je to zápisový lístek a kde ho vezmu?

Zápisový lístek je listina formátu A4, která vypadá trošku jako vysvědčení, neboť je na ní vodoznak. Tento zápisový lístek vám měla do 15. března 2023 vydat vaše základní škola.

Tím, že na školu, kam jste byli po jednotných CERMAT přijímačkách přijati, podáte zápisový lístek, potvrzujete, že máte zájem na ni v září nastoupit ke studiu.

4.2 Jaká je lhůta pro odevzdání zápisového lístku?

Dávejte si pozor na lhůtu, zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků – na jejich vyhlášení má ale ředitel školy 2 následující pracovní dny od obdržení výsledků z CERMATu. Seznam přijatých uchazečů tak může být vyhlášen buď v pátek 28. 4., v úterý 2. 5. nebo až ve středu 3. 5. 

Lhůta pro odevzdání zápisového lístku tak v roce 2023 může být 15. 5., 16. 5. nebo 17. 5. 2023. Proto doporučujeme nečekat a odevzdat zápisový lístek co nejdříve

2. kolo přijímacího řízení - čekání na vyrozumění o odvolání

4.3 Jak vyplnit zápisový lístek?

Zápisový lístek odevzdáte s vyplněnou hlavičkou. Do prvního rámečku vypíšete název a kód oboru dané školy a podepíšete – rodič i uchazeč. Tím máte hotovo, další políčka (zrušený zápis v prvním rámečku a celý druhý rámeček necháváte prázdný).

4.4 Zápisový lístek jsem ztratil, co mám dělat?

V případě, že jste zápisový lístek ztratili, můžete požádat o vydání náhradního zápisového lístku (na své základní škole). Součástí této žádosti je čestné prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že jste původní zápisový lístek neuplatnili ani neuplatníte ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče (§ 17 odst. 5 vyhlášky), tudíž tuto žádost podepisuje rodič i žák. 

5. ZPĚTVZETÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU a PODÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU NA DRUHOU ŠKOLU (pokud vám i tam vyšlo odvolání a tuto druhou školu preferujete)

Vzít zpět zápisový lístek (ZL) můžete ve třech případech: 

  1. Pokud jste ZL podali na obor vzdělání s talentovou zkouškou nebo na konzervatoř, a následně jste byli přijati do oboru vzdělání bez talentové zkoušky;
  2. Pokud jste přijati na školu na základě odvolání.

5.1 Jak na zpětvzetí zápisového lístku?

Zpětvzetí zápisového lístku je snadné. Vyrazte na onu školu, kam jste zápisový lístek podali, a lístek si vyžádejte zpátky. Jako potvrzení musíte ukázat rozhodnutí o přijetí na druhou školu, které dostanete na základě toho, že vám odvolání vyšlo. V ten moment je první škola povinna vám váš zápisový lístek vrátit. Do kolonky v prvním rámečku se vyplní „zápis zrušen“, podepsat se musí zákonný zástupce i uchazeč, a proto vyrazte do školy společně a nezapomeňte si své rozhodnutí o přijetí na druhou školu.

Poté vyplňte název školy a kód oboru v druhém rámečku a vydejte se na tu školu, kde vám vyšlo odvolání a zápisový lístek podejte. Lhůta pro zpětvzetí a znovu podání zápisového lístku je pak 10 pracovních dnů ode dne oznámení/doručení rozhodnutí o přijetí (= škola vyhověla odvolání). Opět na nic nečekejte a vyřiďte papírování co nejdříve. 

Nejčastější otázky o zápisovém lístku

Je na zápisovém lístku místo na zrušení zápisu?

Zápisový lístek slouží k tomu, abyste ho odevzdali na tu střední školu, na kterou se hlásíte, jste na ni přijati a chcete na ni nastoupit ke studiu. Je to tiskopis s vodoznakem, který vám vydá vaše základní škola (v roce 2023 nejpozději do 15. 3.). Každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek. 

Zápisový lístek pojme 2 školy a umožňuje 1x zrušit zápis na jedné střední škole a podat jej na druhou školu, např. na tu, kam vám vyšlo odvolání. V případě, kdy jste přijati na 1 ze 2 škol v prvním kole přijímaček a na druhou školu podáváte odvolání, podejte současně do 10 pracovních dnů zápisový lístek na onu školu, kam přijati jste. Když vám odvolání vyjde, budete moci zápisový lístek vzít zpět a podat ho na té škole, kde vám vyšlo odvolání.

Nejčastější otázky o odvolání

Mohu podávat zároveň zápisový lístek i odvolání?

Určitě ano, a to v případě, kdy jste přijati na 1 ze 2 škol v prvním kole přijímaček. Velmi důležité je, že pokud podáváte odvolání na školu, kam přijati nejste, abyste současně do 10 pracovních dnů podali zápisový lístek na onu školu, kam přijati jste. 

Proč? Po oněch 10 dnech totiž váš nárok na místo zaniká a bude nabídnuto jinému uchazeči “pod čarou”. V případě, že by vám tedy odvolání na druhou školu nevyšlo, přišli byste i o místo, kam přijati jste. Když vám odvolání vyjde, budete moci zápisový lístek vzít zpět a podat ho na té škole, kde vám vyšlo odvolání.


Potřebujete další informace?

Právě jste dočetli sekci o tom, co dělat při nepřijetí na žádnou školu. Potřebujete další informace? Klikněte v rozcestníku na jednu z dalších sekcí.


Co budete potřebovat?

1. Praktická brožura s dobrými radami

Stáhnout brožuru

2. Vzor odvolání (ke stažení zdarma)

Stáhnout vzor odvolání

3. Grafické schéma aneb co dělat v dané situaci

Stáhnout schémaZpracovávám objednávku

👉 Do ostré zkoušky zbývá: dní, hodin, minut a sekund. Ještě to stíháte. Ještě stihnete projít i všechny typové úlohy. Připravujte se s námi každý víkend. Každý týden nové testy.

Začít s přípravou
Zavřít