Jsou jednotné přijímačky opravdu takové zlo?

Datum vytvoření: 11. 05. 2023
Poslední aktualizace: 25. 10. 2023

Po vyhlášení výsledků přijímaček se s odborníky na vzdělávání a testování každoročně roztrhne pytel. Následující článek se snaží ty nejčastější mýty o zlu jménem jednotná zkouška vyvrátit – ať už jste rodič dítěte, kterého to teprve čeká, novinář, či ke zkoušce skeptický spoluobčan, dejte řádkům níže šanci a věříme, že zkoušku budete vnímat jinak.

4 mýty o jednotných přijímačkách & výhled do budoucna

Článek je sepsán autory, kteří vzdělávání studují na University of Cambridge a na UCL (Faculty of Education UCL je posledních 10 let hodnocena jako 1. na světě v uznávaných předmětových žebříčcích QS World Rankings) a ano, sami kromě působení ve středoškolském vzdělávání také pořádají přípravné kurzy na jednotné přijímačky, což jistě skalní kritiky automaticky odradí od čtení. 😉 I tak to ale zkusíme a doufáme, že nám dáte šanci. Díky za to!

Proč jsou jednotné CERMAT přijímačky férovým nástrojem pro výběr žáků na SŠ? Protože splňují všechna všechna tato kritéria:
1) Nastavují rovné a spravedlivé podmínky pro všechny, průběh zkoušky i její vyhodnocení jsou plošně a férově monitorovány.
2) Počítají s lepším výsledkem z více testů (děti mají dva pokusy na předmět).
3) Materiály ke studiu jsou zdarma a nekomerčně dostupné přímo od organizátora zkoušky.
4) Národní pedagogický institut (NPI) poskytuje zdarma metodickou podporu pro učitele ZŠ i veřejnost.
5) CERMAT testy obsahují průřez Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání (RVP ZV), tedy testují jen znalosti a dovednosti, které ZŠ musí učit.
6) CERMAT testy testují široké spektrum dovedností z RVP, ale nezvýhodňují jednu oblast učiva či dovednosti.

Mýtus 1: Jednotné přijímačky děti drtí a testují zbytečnosti

Častým argumentem je, že se žáci „drtí na CERMAT testy“ místo toho, aby se soustředili na budování dovedností a znalostí. Jednotné přijímačky (CERMAT testy) ale testují průřezově učivo celé ZŠ (s důrazem na 2. stupeň). Testují vyrovnaně to, co se dle strategie vzdělávání žáci učit stejně musí. RVP (kurikulum) základního vzdělávání je dle nás dobře postaveno (zvláště po revizi 2021), zaměřuje se na klíčové kompetence (např. kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální; kompetence občanské; kompetence pracovní; kompetence digitální).

Z RVP si každá škola musí vytvořit svůj školní vzdělávací program (ŠVP). Pokud někomu vadí celý rozsah obsahu CERMAT testů, tak má tedy vlastně problém s tím, co se žáci celých 9 let na ZŠ učí – což je na závažnější společenskou diskuzi o směřování celého vzdělávacího systému, nikoli o obsahu jednoho testu z matematiky a z češtiny.

Obsah testů:

Požadavky CERMATu jsou předem specifikované a vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), což je transparentní pro školy i pro uchazeče. V roce 2021 došlo ze strany CERMATu ke zúžení požadavků k jednotným přijímacím zkouškám. Požadavky pro přijímací zkoušky CERMAT každoročně zveřejňuje, např. pro rok 2023 zde. Argument, že se v testech vyskytuje něco jiného, než se na ZŠ učí, je proto lichý. Sami naši učitelé i vedení absolvovalo kurzy Národního pedagogického institutu ČR (NPI), které jsou volně a zdarma dostupné učitelské komunitě, a které svým kolegům ze ZŠ vřele doporučujeme.

Testy CERMAT jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky jsou didakticky pečlivě zpracované, nezvýhodňují znalost jedné oblasti učiva – váhy bodů jsou pečlivě rozdělené a otestované. Pokud vám nejde geometrie nebo logické či prostorové myšlení, máte stále šanci získat přes 90 % bodů. Je ovšem velmi snadné kritizovat jakýkoliv test, o to víc výřez jeho jedné úlohy.

Účel testu:

Jednotné přijímací zkoušky z dílny CERMATu mají za úkol rozřadit uchazeče o středoškolské obory zakončené maturitní zkouškou. Obsahují tedy úlohy tzv. ověřovací (pro určité typy znalostí) a právě ony úlohy rozlišovací, mnohdy považované za příliš náročné nebo zbytečné. Od samotné maturitní zkoušky se tedy v tomto ohledu výrazně odlišují, jelikož přijímačky nemají primární cíl ověřit znalosti. Bez své hlavní rozřazovací funkce by jednotné přijímačky nikdy nemohly plnit svůj účel.

testy na přijímací zkoušky

Žádnou podobou testů na přijímací zkoušky se široké veřejnosti nejde zavděčit. Kritici od stolu často chtějí testovat „selský rozum”, přitom různorodé testy všeobecných znalostí (otázky od nakreslení pestíku u tulipánu přes vyjmenování všech československých prezidentů), studijních předpokladů (rotační krychličky a výroková logika s tolik oblíbenými „chytáky“) bývají pro děti největší strašák, na který se špatně připravuje, a je velmi obtížné testy postavit tak, aby měly skutečně vypovídající hodnotu pro většinu studentské populace.

Mýtus 2: O budoucnosti rozhoduje jeden test/den

Jednou z největších výhod jednotné přijímací zkoušky je to, že žáci mají 2 pokusy na test z ČJ a 2 pokusy na test z matematiky a na obě školy se jim počítá lepší výsledek z každého předmětu, bez ohledu na to, který den se jim daný předmět povedl více. Pokud jim jeden den úloha nesedne či jsou jeden den více vystresovaní, mají možnost to druhý den napravit. Toto je od zavedení JPZ krok kupředu a pro děti obrovská úleva, o kterou by návratem k jednomu dni nepředvídatelné školní zkoušky přišly.

Podívejte se sami, jak výpočet bodového skóre funguje:

Termín ČJ M SOUČET
1. termín ČT 13. 4. 40 37 77
2. termín ČT 14. 4. 36 39 75
Co je komunikováno oběma SŠ: 40 39 79

Když jsme se sami hlásili na víceleté gymnázium, měli jsme jeden pokus, který byl zcela v režii školy. Nedalo se připravit jinak, než placenými odpoledními kurzy na škole, jejichž největší přidaná hodnota byla, že je učil pedagog, který byl autorem školního přijímačkového testu. Celý školní rok jsme doufali, že skrze doučování odhadneme, jak to bude na jaře vypadat. K procvičování byl k dispozici jeden test na webu školy, samozřejmě nebyly k dispozici předchozí testy zdarma s řešením (jako na webu CERMATu) či nebyla k dispozici jednotná metodická podpora pro učitele ZŠ.

A tedy skutečně tento jeden den rozhodoval o naší budoucnosti – co bychom tenkrát dali za to, kdybychom měli více testů k procvičování a dva pokusy na předmět.

Jednotné a spravedlivé podmínky

Dalším aspektem férovosti CERMAT testů je i to, že jsou jednotné a spravedlivé podmínky pro všechny žáky. Nikdo nemá k zadáním přístup předem (jsou ve střežených zapečetěných bednách stejně jako maturitní testy či volební lístky v urně), všichni konají zkoušku naráz a je jasné, jak probíhá. Velmi důležité je i to, že pokud žák onemocní/zlomí si ruku (nebo se mu při zkoušce ze stresu udělá špatně), tak má možnost konat zkoušku v náhradním termínu. Tam je zaručená stejná podoba zkoušky i to, že má stejnou šanci na přijetí (jeho/její body se následně zařadí mezi ostatní uchazeče z prvních řádných termínů) na danou školu. A znovu mají žáci 2 pokusy i v náhradních termínech.

Pokud se při jednotné zkoušce pochybí, máte nárok na odvolání a přešetření nezávislým orgánem, nespoléháte na samotnou SŠ.

Mýtus 3: Jednotné přijímačky nemají žádný přínos

Nesouhlasíme, přínos jednotných přijímaček vidíme jednoznačně v jejich transparentní, předvídatelné a férové podobě. Na jednotné přijímačky se dá naučit z volně a zdarma dostupných zdrojů. Samotný CERMAT má na svém webu testová zadání k procvičování. Střední školy mají pravomoc přijímací zkoušku upravit a zařadit tzv. školní část přijímací zkoušky. Váha CERMAT přijímaček musí být minimálně 60 %, ostatní kritéria přijímacího řízení stanovuje škola. Díky státním přijímačkám od CERMATu mají školy tedy ulehčenou práci a nad rámec hodnotí nejčastěji průměr z vysvědčení, který mají děti většinou podobný. Prostor pro vlastní část přijímaček tedy školy mají, ale často ji nevyužívají (pokud nepočítáme dívání se na průměr ze ZŠ, který samotný rozlišovací funkci neplní).

záznamový arch pro JPZ

Argument, že by se měly zrušit jednotné přijímačky a střední školy by si měly tvořit vlastní testy na přijímací zkoušky, by pro deváťáky do budoucna znamenal ještě větší zátěž a nejistotu. Museli by se chystat na různé testy, případně v týdnu navštěvovat přípravku daných škol.

Vlastní testy na přijímačky přímo od škol?

Ti, kteří volají po tom, aby stačila příprava ze ZŠ, tím učitele ZŠ staví před nemožný úkol: místo toho, aby s dětmi procvičovali jeden typ testů, by jich museli procvičovat mnohem více a obsah by přitom nebyl vůbec předvídatelný. Ve finále by to přineslo větší zátěž také pro samotné střední školy, didakticky horší testy a méně možností přípravy z volně dostupných zdrojů (tedy větší finanční zátěž pro rodiny, jelikož by některé školy přešly na soukromé poskytovatele testů).

Dokud jsou střední školy výběrové, vždy bude přítomna nějaká forma zkoušky (přijímat žáky dle průměru ze ZŠ v současné demografii nelze – není to dostatečně rozlišující a navíc není známkování na různých školách srovnatelné), která žáky bude muset rozřadit, a to zejména na žádaných oborech. V tomto ohledu ale naprosto chápeme rozhořčení rodičů, kteří se s argumentem „jste silný ročník“ setkávají od narození svého dítěte, sháněním pediatra počínaje, a i teď o 15 let později, když chtějí pro své dítě najít SŠ.

Mýtus 4: Příprava na přijímačky rozjela asociální byznys

Mrzí nás, když se o přípravných kurzech na přijímačky říká, že si děti odnáší hloupý „dril“, protože o tom to u nás není. Naše příprava zahrnuje kvalitní doučování, na kterém budou žáci stavět na SŠ, práci se standardizovanými testy, které v budoucnu potkají u maturity, jazykových testů, v autoškole nebo v různých assessment centrech. Zvládnou techniky efektivního učení, vlastního plánování, pomůžeme s výběrem školy, prací s trémou a stresem, najdou nové kamarády.

Navíc na takřka denní bázi poskytujeme maximálně vstřícná až plná stipendia pro mladší sourozence či dvojčata. Děti rodičů samoživitelů nebo ukrajinské holky a kluci se s námi připravují zadarmo. Též s plnými stipendii pomáháme rodinám, kde čeština není jejich první jazyk. Spolupracujeme s dětskými domovy, ZŠ v regionech nebo neziskovkami jako je Člověk v tísni.

státní přijímačky matematika
státní přijímačky čeština

Existují dobré i špatné kurzy přípravy na jednotné přijímačky. Nemůžeme mluvit za všechny přípravky, ale v To dáš! si za svojí cenotvorbou maximálně stojíme a jsme transparentní. Máme profesionální tým, testy, krásné zázemí a pro děti děláme maximum.

To dáš! cena za přípravu na jednotné přijímačky:

Náš kurz:

  • 70 min test M + 60 min test ČJ
  • 60 min rozbor M + 60 min rozbor ČJ
  • 60 min webinář pro dotazy ČJ + 60 min webinář pro M
  •  další zdroje, materiály, podpora

=> cena za kurz 730 Kč = 370 min (6 hodin) za max 730 Kč = 120 Kč za hodinu profesionální, vstřícné a aprobované péče, kterou si chválí stovky rodin (viz recenze).

Pravdou je, že ať už je podoba přijímacích zkoušek na střední školy jakákoliv, vždy bude existovat možnost placené přípravy. Na jednotné CERMAT přijímačky (pořádané a dohlížené státem) se připravit dá i zcela zdarma a to je hlavní.

Jednotné přijímačky – výhled do budoucna

Letošní přijímací zkoušky na SŠ rozbouřily veřejnou diskusi a možná se do budoucna dočkáme některých přínosných změn, které by celý proces přijímacího řízení na SŠ zefektivnily a zmírnily tak stres žáků a rodičů. Silný ročník deváťáků, taktizování v podávání přihlášek, o 13 % více přihlášek na SŠ než vloni, strach z nepřijetí a nedostatku volných míst na SŠ. Tak by se dala shrnout atmosféra kolem letošních jednotných přijímaček.

Rodiče i deváťáky nejvíce stresuje pozkoušková administrativa, kolečko se zápisovými lístky, podávání odvolání a dlouhé čekání na vyrozumění odvolání apod. Květnová nejistota by jistě odpadla, kdyby se celý proces podařilo digitalizovat.

O jakých změnách v přijímacím řízení na SŠ se nyní uvažuje?

My se i v dalších letech těšíme na spokojené rodiny, kterým rádi pomůžeme.

Za tým To dáš! Přijímaček nanečisto Adam & Míša💛

To dáš! Přijímačky nanečisto Míša a Adam


Zpracovávám objednávku