Časté mýty o Cermat přijímačkách

Datum vytvoření: 28. 06. 2024
Poslední aktualizace: 28. 06. 2024
Doba čtení: 3 minuty

Přečtěte si náš článek, ve kterém do detailu přibližujeme problematiku Cermat přijímaček. Třeba zjistíte, že jednotné přijímačky nemusí být takový strašák, jak se může na první pohled zdát.

Víme, že pro mnohé může být problematické číst článek o mýtech Cermat přijímaček od někoho, kdo pořádá přípravné kurzy. Také víme, že celospolečenský pohled na příspěvkovou organizaci Cermat je spíše negativní. Věříme ale, že díky letošním změnám v přijímacím řízení a digitalizaci podávání přihlášek si Cermat v očích veřejnosti trochu polepšil. Dejte prosím následujícím řádkům věnovaným problematice jednotné přijímací zkoušky šanci! 🙌🏻

Úvodem chceme ředitele Cermatu Miroslava Krejčího a jeho tým pochválit. Systém DIPSY i algoritmus rozřazení žáků vznikaly v časovém presu a i když zavádění změn mohlo být  místy chaotické, k vývoji IT projektů to patří a všem – školám i Cermatu – se to nakonec podařilo.

1. Jaký mají Cermat přijímačky účel a cíl?

Než se pustíme do jednotlivých mýtů, pojďme si nejprve připomenout, proč tu vlastně máme státní jednotnou přijímací zkoušku a jaký je její cíl a účel.

Přijímací zkouška je v českém vzdělávacím systému od nepaměti, neboť vybrané školy a obory čelí vyšší poptávce než jiné. Nyní, se silnými demografickými ročníky, je tomu tak obzvláště. To je pochopitelně frustrující, samotné testy ale rozhodně nejsou zdrojem problému. Tím jsou nedostatečné kapacity oborů.

Hlavním cílem JPZ od Cermatu je pomoci objektivně rozřadit uchazeče o maturitní obory a víceletá gymnázia. Narozdíl od maturitní zkoušky, která je „ověřovací“, mají přijímací testy za úkol uchazeče i rozřadit, roztřídit, jinak z podstaty věci neplní svoji funkci.

Proto testy obsahují ony náročnější rozlišovací úlohy (mylně označované za zákeřné chytáky), jejichž cílem je rozlišit mezi žáky s různou úrovní znalostí a dovedností.

Jednotné přijímací zkoušky nahradily různorodé testy z dílny samotných středních škol, které historicky až na výjimky testovaly z češtiny i z matematiky, ale testy nebyly metodicky tak vyvážené, pilotované, profesionální a pro žáky předvídatelné.

Cermat zkouška ale NIKDY nebyla zamýšlena jako jediný pilíř přijímacího řízení – vždy ale musela tvořit minimálně 60% váhu. Školy si nad rámec mohou dávat své školní přijímací zkoušky, z většiny ale přihlížejí pouze k prospěchu ze ZŠ.

2. Cermat přijímačky loni byly lehčí (testy jsou rok od roku těžší)

Možná jste zaznamenali, že v roce 2024 kromě změn v přijímacím řízení doznal jistých úprav také Cermat test z matematiky. Situace s údajnou zvyšující se obtížností testů vůbec není tak jednoznačná.

Podle matematiků byly v roce 2024 přijímací zkoušky z matematiky pro některé žáky až příliš jednoduché. Tento názor podpořila i analýza testů, která ukázala, že úlohy v roce 2024 byly jednodušší ve srovnání s předchozími ročníky. Příliš jednoduchý test, který vyřeší všichni na téměř plný počet bodů, neplní funkci rozřazovací a nelze poté žáky objektivně rozdělit na školy.

Na druhé straně se však někteří žáci i rodiče shodli na tom, že zkoušky byly stále náročné a vyžadovaly pečlivou přípravu. Tento rozpor naznačuje, že vnímání obtížnosti testů je do značné míry subjektivní a závisí na individuálních schopnostech a přípravě žáků.

Cermat budova
jak vzít zpět přihlášku v dipsy

Proto tvrzení, že testy jsou rok od roku těžší, není zcela přesné. Změny v testech mohou být výsledkem snahy o lepší přizpůsobení aktuálním vzdělávacím trendům a potřebám žáků a rozhodně nejsou vždy zaměřeny na zvýšení obtížnosti, ale spíše na zajištění rovnováhy a spravedlnosti v hodnocení znalostí žáků.

Ve výsledku tedy záleží na mnoha faktorech, včetně individuální přípravy dětí a jejich schopnosti adaptovat se na různé typy úloh. Mýtus o rostoucí obtížnosti testů je proto třeba brát s rezervou.

Zdroj: Novinky. cz, Idnes.cz 

3. Cermat přijímačky jsou robotická křížkovačka, která netestuje specifické znalosti pro jednotlivé obory

Přijímací zkoušky od Cermatu jsou často kritizovány za to, že příliš zdůrazňují schopnost žáků řešit typizované testové úlohy na úkor jejich celkových dovedností a znalostí, které jednotlivé obory vyžadují. Mnozí pedagogové i rodiče upozorňují na to, že by přijímací řízení mělo zahrnovat více aspektů než jen výsledky jednotných Cermat testů. Ve skutečnosti si však školy mohou žáky vybírat i dle vlastních kritérií.

Cermat přijímačky se na celkovém hodnocení přijímacího řízení musejí podílet alespoň 60 % váhy. Právě zbylých 40 % mohou jednotlivé školy využít a vybrat si studenty i na základě vlastní školní části zkoušky. Mnohé školy mají dodatečná vlastní kritéria, ať už se jedná o přihlížení k prospěchu, dodatečné testy z jazyků či specifických znalostí pro dané obory, či o body navíc za soutěže a olympiády.

Je velice časté, že má žák lepší bodový zisk ze školní části a horší z Cermat přijímaček a v součtu všech kritérií je i tak pohodlně přijat. Stále je však třeba mít na paměti, že Cermat přijímačky tvoří nadpoloviční část celého přijímacího řízení.

rozřazení žáků na školy

4. Cermat přijímačky netestují se učivo ze ZŠ

Všude kolem nás často zaznívá, že Cermat přijímačky netestují nic důležitého a objevuje se v nich látka, kterou se žáci na ZŠ neučí. Zde musíme oponovat. Cermat testy zahrnují všechny oblasti, které jsou dle strategie vzdělávání klíčové a které žáci stejně musí ovládat.

Základní školy si z tzv. Rámcového vzdělávací programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) vytvářejí svůj školní vzdělávací program (ŠVP). Požadavky na testy Cermat každoročně ještě detailně specifikuje a vychází z RVP, což je transparentní jak pro školy, tak pro uchazeče. Cermat přijímačky díky tomu nezvýhodňují pouze jednu oblast učiva, ale úlohy a body za ně jsou rozdělené do několika různých oblastí, kde si každý najde to své.

5. Zrušme JPZ od Cermatu a nechme to na školách

Dokud jsou střední školy výběrové, vždy bude přítomna nějaká forma zkoušky (přijímat žáky dle průměru ze ZŠ v současné demografii nelze – není to dostatečně rozlišující a navíc není známkování na různých školách srovnatelné). Za současné situace je tedy třeba žáky rozřadit, a to zejména na žádaných oborech.

Pokud by každá škola měla své vlastní přijímací zkoušky, jako tomu bylo v době, když jsme se my hlásili na víceletá gymnázia a střední školy, nevěděli by žáci, na co se mají připravit a vedlo by to k celkové nejistotě. Nehledě na to, že by měli na každý test pouze jeden pokus. Velmi pravděpodobně by na každou ze škol museli chodit na přípravné kurzy a neměli by k dispozici tolik volně dostupných materiálů a minulých testů s řešením (jako nyní na webu Cermatu).

Cermat přijímačky
kapybara mrkající

6. Cermat přijímačky a jejich výhody

Cermat přijímačky sice mají své kritiky, kteří upozorňují na jejich obtížnost a zaměření na specifické testové úlohy, ale zároveň poskytují měřítko, které je pro všechny stejné. Navíc na Cermat přijímačky má žák dva pokusy a vždy se počítá lepší výsledek z každého předmětu a nezáleží na tom, v jakém termínu ho dosáhl.

Jednotné testy poskytují jednotný, standardizovaný a férový způsob hodnocení, který je spravedlivý pro všechny žáky bez ohledu na to, jakou základní školu navštěvují. Pro všechny jsou nastaveny jednotné a spravedlivé podmínky a dokonce je lze přizpůsobit i pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.

Věříme, že po přečtení tohoto článku je pro vás problematika Cermat přijímaček zase o něco srozumitelnější a třeba díky němu ubyde zarytých odpůrců jednotné přijímací zkoušky. Každá mince má dvě strany a nic není dokonalé.

Pokud vás přijímačky teprve čekají, doufáme, že řádky výše vás trochu uklidnily. Nemusíte se totiž bát, čeká vás profesionálně nastavená, férová a předvídatelná zkouška, ke které máte nepřeberné množství dostupných zdrojů a materiálů.

To dáš! Testy nanečisto pro přijímačky najisto! 

✅ Příprava pro deváťáky i páťáky na Cermat přijímačky.

💯 100% simulace přijímací zkoušky – čas, testy, atmosféra i záznamové archy – jak prezenčně, tak on-line (distančně).

✔️ Jako jediná přípravka vyhodnocujeme testy stejným softwarem jako Cermat.

👍🏻 Jediná příprava na přijímačky, kterou potřebujete.

Maximalizujte svou šanci na přijetí na vysněnou školu!

Více o přípravě na přijímačky z 9. třídy Více o přípravě na přijímačky z 5. třídy

Koupit Přijímačky nanečisto

To dáš! Přijímačky nanečisto

přijímačky v pohoděZpracovávám objednávku