Jak funguje CERMAT? Mýty o testech z češtiny + nejtěžší úlohy 2023

Datum vytvoření: 24. 05. 2023
Poslední aktualizace: 28. 06. 2023

Zajímá vás, jak se připravují a co obsahují CERMAT testy z češtiny? Mýty o CERMAT přijímačkách z češtiny a další podrobné informace přinášíme v tomto článku. Mimo jiné pro vás máme zadání i řešení nejtěžších úloh z CERMAT testů z češtiny 2023.

Jak funguje CERMAT? Testy na přijímačky od CERMATu nemají určit dobré a špatné děti, mají je pouze rozřadit. CERMAT testy z češtiny nejsou o drilování a znalostech, ale o logickém uvažování a porozumění textu. Koncepce a tvorba CERMAT testů z češtiny je v souladu se směrem, kterým se posouvá moderní didaktika. Náš článek vychází z vlastních zkušeností a z informací od Gabriely Baumgartnerové, šéfky CERMATu pro češtinu (Zdroj: Deník N).

1. CERMAT čeština: Tvorba a koncepce testů

Jak funguje CERMAT při tvorbě a pilotování přijímačkových testů? Ostré CERMAT testy se skládají z úloh, které byly předem otestovány. Probíhá to tak, že CERMAT sestaví pilotážní sešity, kde je větší počet úloh. Ty poté testuje při tzv. pilotáži a na závěr vybere ty, které se při pilotáži osvědčí. Zbylé úlohy CERMAT vyřadí a nejsou do ostrých testů použity.

Zajímavostí je, že výchozí texty pro úlohy z češtiny CERMAT mimo jiné vybírá tak, že v rámci pilotáže JPZ dělá u dětí dotazníky, kde napíší, co čtou a jaké mají preference. Pracovníci CEMATu poté knihy čtou a vybírají texty, které by se pro JPZ hodily.

jak funguje CERMAT

Férovost CERMAT přijímaček spočívá v tom, že k zadání nikdo nemá přístup předem. Dopředu testy zná pouze 15 až 16 lidí, kteří podepisují mlčenlivost a nesmí být ve střetu zájmů (tzn. nikdo z jejich rodiny nesmí některý z testů v daném roce psát). Jedná zpravidla o 3 pracovníky pro JPZ + ředitele příslušné sekce a ředitele CERMATu a 8 až 10 kontrolorů (externistů, odborníků).

1.1 Mýtus: CERMAT testy nejsou dostatečně předem otestované

Dle metodičky CERMATu Gabriely Baumgartnerové je příprava jednotných přijímaček dlouhodobý proces a určitě neplatí, že by byly narychlo vytvořené. Úlohy se dlouho dopředu testují, resp. pilotují. Při přípravě CERMAT přijímaček na střední školy to probíhá tak, že se úlohy vždy pilotují v prvních ročnících SŠ. Pilotáže probíhají zpravidla od podzimu do prosince. Následuje analýza výsledků pilotáže a sestavování ostrých testů. V lednu začínají revize testů a na konci února odevzdává CERMAT finální verze testů pro následující školní rok. Např. tedy testy pro školní rok 2023/24 se tvořily již v tomto školním roce.

1.2 Mýtus: CERMAT testy jsou příliš obtížné

Testy JPZ mají za cíl žáky rozlišit a rozřadit. Některé úlohy proto musí být obtížnější, aby mohl být splněn tento účel děti rozlišit. Nejedná se o testy ověřující znalosti, jako např. maturita.

2. Co obsahuje CERMAT didaktický test z češtiny?

Jak funguje CERMAT při tvoření obsahu testů z češtiny? Při tvorbě testů pro přijímačky z českého jazyka vychází CERMAT ze specifikace pro testy, kterou se musí řídit. Je přesně vymezené, na které pojmy se testy mohou ptát a na které ne. Specifikace obsahuje i ukázkové úlohy a vysvětlení, za jakým účelem jsou v testech použity.

Testy vycházejí z Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání (RVP ZV), Standardů pro základní vzdělávání (český jazyka a literatura) a obsah testů také respektuje Doporučené učební osnovy předmětů český jazyk a literatura pro ZŠ (MŠMT 2011). 

Obecně lze říci, že CERMAT testuje široké spektrum dovedností daných RVP, ale nezvýhodňuje jednu oblast učiva či dovednost nad jinou. Dle specifikace didaktického testu pro čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou a pro nástavbová studia jsou to zejména: porozumění textu, komunikační a slohová výchova, pravidla českého pravopisu, slovní zásoba a tvoření slov, skladba, tvarosloví a literární výchova.

jak funguje CERMAT

Pro CERMAT by bylo jednodušší vymýšlet úlohy, které ověřují primárně znalosti typu pravopis, mluvnické kategorie apod. Tím směrem ale jít nechce, jelikož je to v rozporu se současnými didaktickými trendy. CERMAT se snaží respektovat současný trend moderní didaktiky, který se posouvá směrem k porozumění textu a logickému uvažování

Příklad z praxe: Dříve otevřené úlohy na přísloví, kdy děti přísloví či ustálená slovní spojení musely doplnit, jsou nyní uzavřené úlohy. V nich deváťáci vybírají správnou variantu. To jasně směruje k porozumění textu. V rámci pilotáže CERMAT testuje přísloví více, a když se zjistí, že velká část žáků něco nezná, u ostrých přijímaček se to neobjeví.

2.1 Mýtus: CERMAT testy jsou o biflování a drilu

V didaktickém testu pro přijímací zkoušky na SŠ je kladen důraz především na ověřování čtenářské gramotnosti a s ní souvisejících dovedností. Je jasné, že deváťáci musí znát základní pojmy, nicméně jejich testování není hlavním cílem CERMATu. Koncepce testů CERMAT je zaměřena na logické přemýšlení, práci s textem a porozumění textu. Problém může být tedy to, že ZŠ stále připravují žáky spíše směrem ke znalostem a memorování. Např. pokud je žák slabší ve znalosti vedlejších vět, na úloze ztratí jen pár bodů, ale na porozumění textu by stále měl získat dostatek, protože JPZ není o drilování a znalostech, ale o logickém uvažování.

testy na přijímací zkoušky

jak funguje CERMAT

2.2 Mýtus: CERMAT testy jsou zastaralé a obsahují látku, která se na ZŠ neučí

CERMAT testy testují jen znalosti a dovednosti, které ZŠ musí učit a neobsahují nic nad rámec. Specifikace požadavků k jednotné přijímací zkoušce z češtiny je veřejně dostupná na webové stránce CERMATu. Pokud ZŠ chtějí deváťáky na přijímačky kvalitně připravit, mohou si projít CERMAT testy k procvičování. Učitelé pak mohou jednoduše určit, na co se soustředit, aby byli žáci připraveni a získali co nejvíce bodů.

2.3 Mýtus: CERMAT může ovlivnit, co se má učit na ZŠ

CERMAT je garantem pro zjišťování výsledků vzdělávání, nemá ale žádné možnosti, jak ovlivnit samotné vzdělávání na ZŠ. Školy se ale mohou při výuce inspirovat již zmíněnou specifikací požadavků k jednotné přijímací zkoušce. V zásadě se ale neodlišuje od toho, co ZŠ mají učit. Šéfka CERMATu pro český jazyk Gabriela Baumgartnerová radí učitelům ZŠ, aby jednotné CERMAT testy využívaly k rozvoji logického přemýšlení žáků, pro práci s textem a porozumění textu.

3. Jak se boduje didaktický test z češtiny?

Jak funguje CERMAT při nastavování bodových zisků z přijímaček? U JPZ jsou testy uzpůsobené tak, aby prošli všichni, tzn. aby všichni neměli nulový nebo maximální výsledek (50 bodů). Většina žáků by se měla bodově pohybovat někde uprostřed testu. Maximum je 50 bodů z testu z češtiny a 50 z matematiky, v součtu tedy 100 bodů. Získání plného počtu bodů z JPZ je spíše výjimkou. Žáci s body z předmětu přes 40 bodů mají opravdu vynikající výsledek.

gymnázium
střední škola

Letos je situace díky silnému ročníku deváťáků a problémy s kapacitou škol složitější, ale podle Gabriely Baumgartnerová z CERMATu by výsledky z češtiny žáků měly být následovné: pro gymnázia ideálně 30 a více bodů a na střední odborné školy 20 a více bodů. Důležité jsou ale také bodové zisky z matematiky, nemělo by to být nikdy oddělené. Pokud se žák uchází o místo na prestižnější SŠ a např. není nadaný na češtinu a jde mu více matematika, ani tak by rozhodně neměl mít v češtině pod 25 bodů.

4. Nejtěžší úlohy z přijímaček z češtiny 2023

Podívejte se na 2 nejtěžší úlohy z řádných termínů CERMAT testů 2023 z českého jazyka. Z obou úloh měli deváťáci u přijímaček nejnižší úspěšnost. Věděli byste správné odpovědi?

  • test C9PAD23C0T01, úloha 9, správně 19 % žáků

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 8–12:

ZADÁNÍ:

Zdroj: CERMAT

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: „je“ a „vaše“

  • test C9PBD23C0T02, úloha 28, správně 17 % žáků

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 25–28:

ZADÁNÍ:

Zdroj: CERMAT

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: „oproti“ a „mezi“

ZPŮSOB HODNOCENÍ OBOU ÚLOH – za chybu je považováno: 

a) nenalezení hledaného slova; 

b) zápis jakéhokoli slova, které nevyhovuje zadání úlohy. 

Příklad hodnocení: zatímco, mezi → 0 bodů (1 slovo neodpovídá zadání, 1 slovo nenalezeno = 2 chyby)

Doufáme, že vám náš článek osvětlil, jak funguje CERMAT a třeba jste na jednotné přijímačky trochu změnili pohled. Testování nabiflovaných znalostí a termínů je již snad za námi. My souhlasíme se současnou koncepcí CERMATu, kdy se u žáků v češtině testuje hlavně logické uvažování a porozumění textu. V neposlední řadě musíme zmínit, že díky jednotným přijímačkám CERMATu jsou nastaveny rovné a spravedlivé podmínky pro všechny. Průběh přijímaček i jejich vyhodnocení je plošně a férově monitorován. Co myslíte, jsou jednotné přijímačky opravdu takové zlo?

Tým To dáš! Přijímačky nanečisto 💛

Koupit Přijímačky nanečisto

jak funguje CERMAT
jak funguje CERMAT


Zpracovávám objednávku