Podmínky vzdělávání

Podmínky vzdělávání v kurzech dle § 114 školského zákona (To dáš! Přijímaček nanečisto)

UPOZORNĚNÍ

Právní vztahy vzniklé použitím těchto webových stránek se řídí školským zákonem a nikoli občanským zákoníkem. Uživatel webových stránek neuzavírá se školou občansko-právní smluvní vztah! Tyto webové stránky nejsou internetovým obchodem, ale on-line platformou pro podání přihlášky ke vzdělání a k úhradě úplaty za vzdělávání.

PRÁVNÍ PODMÍNKY UŽITÍ ONLINE PLATFORMY www.to-das.cz PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY KE VZDĚLÁNÍ na Střední školu gastronomickou a hotelovou s.r.o. se sídlem Vrbova 1233, Praha 4 – Braník IČO: 25097547 (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka C 49327) (dále jen škola)

1. On-line platforma www.to-das.cz (dále jen online platforma) umožňuje uchazeči o vzdělání (dále jen uchazeč) přihlásit se na kurz pořádaný školou dle § 114 školského zákona (dále jen kurz) a uhradit úplatu za vzdělávání za vybraný kurz. Úplata za vzdělávání je stanovena dle § 123 školského zákona a její výše je zveřejněna na úřední desce školy na webových stránkách školy (www.ssgh.cz). Uchazeč o vzdělávání se může s výší úplaty za vzdělávání seznámit také prostřednictvím online platformy.

2. Uchazeč o vzdělávání je povinen při použití on-line platformy uvést správně a pravdivě všechny údaje. Jejich případnou změnu je povinen neprodleně oznámit škole. Údaje uvedené uchazečem o vzdělávání považuje škola za správné.

3. Po odeslání přihlášky ke vzdělávání prostřednictvím on-line platformy je uchazeči umožněno uhradit úplatu za vzdělávání za vybraný kurz.

4. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání je uchazeči sděleno e-mailem na jím uvedenou emailovou adresu. Tímto okamžikem je v souladu se školním řádem toto rozhodnutí považováno za doručené a uchazeč se stává v souladu s § 114 odst. 5 školského zákona účastníkem vzdělávání (dále jen účastník), nikoli však žákem školy. Odesláním přihlášky (resp. jejím doručením do sféry adresáta, tedy školy) se uchazeč zavazuje uhradit úplatu za vzdělání a stává se účastníkem vzdělávání.

5. Škola kurzy pořádá buď prezenční formou (s osobní účastí účastníků), nebo distanční formou (pouze prostřednictvím prostředků dálkové komunikace), anebo formou kombinace prezenční a distanční formy. O formě vzdělávání v kurzu, na který se uchazeč hlásí, je uchazeč informován prostřednictvím on-line platformy www.to-das.cz

6. Účastník je povinen dodržovat školní řád školy, zejména osobně docházet na prezenční část vyučování a účastnit se distanční části vzdělávání na dálku pomocí prostředků dálkové komunikace.

7. Účastník kurzu může školu požádat o zařazení do stejného kurzu konaného stejnou formou avšak v jiném termínu, než na jaký se účastník přihlásil. Škola takové žádosti vyhoví dle svých kapacitních možností. Účastník si volí termíny začátku kurzů a jejich formu v jednom z kroků před podáním přihlášky. Termíny i formu může dále měnit, a to až do 12:00 ve čtvrtek před začátkem daného kurzu. Změna probíhá prostřednictvím osobní zóny na webu to-das.cz, popřípadě e-mailem či telefonicky. Berte prosím na vědomí, že se nelze přeregistrovat na již zaplněné termíny. Rovněž nelze přijmout změnu registrace po uvedeném termínu. Kurz, kterého se nezúčastníte, či jehož změnu rezervace neprovedete včas propadá a náhrada není možná.

8. Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, nebo z důvodu nařízení karantény účastníkovi vzdělání či zaměstnancům školy podle zákona o ochraně veřejného zdraví, anebo z jiného důvodu zásahu „vyšší moci“ nemůže škola realizovat kurz či jeho část prezenční formou, vyhrazuje si škola právo nahradit tuto prezenční výuku výukou distanční. Škola tedy v takovém případě poskytne účastníkovi elektronický přístup ke vzdělávacím materiálům (k testům a pokynům k řešení testů, ke klíči správných odpovědí, popř. k výkladovým materiálům a k videonahrávkám výuky) a umožní mu přístup k webináři (k on-line komunikaci s vyučujícím ve školou stanovený čas).

9. Vstup do budovy školy a osobní účast na prezenčním vzdělávání bude umožněna pouze takovému účastníkovi, který splní podmínky stanovené aktuálními platnými hygienickými pravidly.

Účastníkovi, který nesplní všechny uvedené podmínky osobní účasti, bude na místo osobní účasti na prezenčním kurzu či jeho prezenční části umožněno absolvovat kurz distančně a vyzvednout si testové materiály s písemnými pokyny k jejich řešení a klíč správných odpovědí.

10. Zaplacená úplata za vzdělávání se nevrací. Škole vzniká právní nárok na úplatu za vzdělávání řádnou realizací kurzu bez ohledu na skutečnost, v jakém rozsahu se účastník zúčastnil na vyučování či zda se vyučování vůbec nezúčastnil a bez ohledu na to, zda vzdělávání proběhlo v původně plánované formě, anebo zda škola v souladu s výše uvedenými pravidly nahradila prezenční vzdělávání vzděláváním distančním. Účastník má právo do 3 pracovních dnů od konání 1. termínu své účasti využít záruky spokojenosti, zrušit svou účast na nadcházejících kurzech a získat zpět celé školné. Kompletní podmínky záruky jsou popsané zde.

10. 1. Záruka spokojenosti platí při zakoupení předplatného (dvou a více účastí). Záruka musí být u Školy uplatněna nejpozději do 3 pracovních dnů od absolvování 1. termínu (vzdělávacího kurzu), a to odesláním e-mailu na adresu kadlecova@to-das.cz v formátu popsaném v podmínkách záruky.

10. 2. Záruku spokojenosti může každý účastník vzdělávání uplatnit maximálně jednou, a to po prvním termínu a před následujícím termínem. Po uplynutí uvedené lhůty si Škola vyhrazuje právo uplatnění záruky zamítnout.

10. 3. Záruka spokojenosti platí pouze pro platby kartou, převodem či v hotovosti. Na platby benefitem/fakturou/benefitní kartou se nevztahuje.

Škola si vyhrazuje právo účastníkovi vzdělávání, který uplatnil záruku spokojenosti a následně se opět přihlásil ke stejnému vzdělávacímu kurzu, doúčtovat cenu školného za kurzy, které již absolvoval a za které mu bylo vráceno školné na základě této záruky.

11. Pokud by došlo ke změně termínu konání jednotné zkoušky v rámci přijímacího řízení na střední školy v důsledku změny obecně závazných právních předpisů, může škola změnit termíny konání kurzů, na které se účastníci přihlásili resp. na které byli přijati, a to tak, aby se tyto kurzy uskutečnily před konáním jednotné přijímací zkoušky na střední školy v daném školním roce; škola může v tomto případě také nejen změnit termín kurzu, ale i změnit jeho formu, zejména může nahradit prezenční výuku výukou distanční.

V Praze dne 25. 3. 2024

Michaela Kadlecová, jednatelka

Aktuální školní řád naleznete vždy na úřední desce SSGH, případně je k dispozici ke stažení přímo zde.

Informace o zpracování osobních údajů Střední školou gastronomickou a hotelovou najdete zde

Vysvětlení bodu 7. – Změna rezervace kurzu

Účastník si volí termíny začátku kurzů a jejich formu v jednom z kroků před podáním přihlášky. Termíny i formu může dále měnit, a to až do 12:00 ve čtvrtek před začátkem daného kurzu. Změna vzdělávacího kurzu za stejný kurz realizovaný však v jiném termínu (dále jen “změna rezervace”) je možná do 12:00 ve čtvrtek před víkendem, ve kterém se kurz koná, a to prostřednictvím osobní zóny na webu to-das.cz popřípadě e-mailem či telefonicky. Berte prosím na vědomí, že se nelze přeregistrovat na již zaplněné termíny. Rovněž nelze přijmout změnu registrace po uvedeném termínu. Kurz, kterého se nezúčastníte, či jehož změnu rezervace neprovedete včas propadá a náhrada není možná.

Vysvětlení k bodům 1. a 2. – Přenos kurzovného na jiné osoby

Kurzovné (poplatek za vzdělávácí kurz škole) je nepřenosné na jiné osoby. Jedna objednávka, resp. jedno přihlášení na kurz, je možné pouze pro jednoho účastníka vzdělávání. Do osobní zóny má každý účastník vzdělávání svůj unikátní přístup (uživatelské jméno je jeho e-mailová adresa), který mu umožňuje spravovat pouze své kurzy. Jakékoli přihlášení na termín, a to jak v rámci předplatného, tak i bez něj, garantuje účastníku vzdělávání právě jedno místo na daném termínu. Není tedy možné, aby jedno předplatné využívalo více lidí nebo aby více lidí čerpalo ve stejnou chvíli testové sady jednoho účastníka vzdělávání, na jehož jméno je objednávka zhotovena.

Pokud chcete objednat produkty To dáš! Přijímaček nanečisto pro více lidí, je nutné je zprocesovat jako dvě různé objednávky (zaregistrovat dva různé e-maily).

Rozvrh vyučování

Termíny konání kurzů jsou vyhlašovány na webových stránkách www.to-das.cz


PRÁVNÍ PODMÍNKY POUŽITÍ INFORMACÍ OBSAŽENÝCH NA INTERNETOVÉ STRÁNCE

Veškeré informace obsažené na internetových stránkách www.to-das.cz slouží pouze pro obecnou informaci, nekladou si za cíl být úplnými a detailními informacemi a nejsou právně nikterak závazné.

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. (dále jen „škola“) neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost těchto informací, jakož i za případné škody vzniklé komukoliv v důsledku jejich použití.

Zveřejnění jakýchkoli údajů čí informací na internetových stránkách školy nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku, změně či zániku právního vztahu mezi školou a jakoukoli osobou a ani nemohou být považovány za jakýkoli příslib učiněný školou.

Výše uvedené vymezení podmínek použití informací obsažených na internetových stránkách www.to-das.cz se ale nevztahuje na obsah stránek „https://www.to-das.cz/obchodni-podminky“ a „https://www.to-das.cz/objednavka/udaje“, které umožňují uchazeči o vzdělání přihlásit se na kurz pořádaný školou dle § 114 školského zákona a uhradit úplatu za vzdělávání za vybraný kurz. Obsah těchto dvou stránek je právně závazný pro školu i uchazeče.Zpracovávám objednávku