Co bude v příjímačkách 2023?

Datum vytvoření: 07. 12. 2022
Poslední aktualizace: 25. 10. 2023
Doba čtení: 3 minuty

Přijímačky formátu CERMAT se skládají z testů z českého jazyka a matematiky. Z každého testu je možné získat maximálně 50 bodů. V den přijímaček dostanete u každého testu (předmětu) 1x zadání a 1x záznamový arch. Na konci odevzdáte pouze vyplněný záznamový arch, kam zaznamenáte výsledky jednotlivých úloh. CERMAT poté centrálně hodnotí oskenované záznamové archy. Není stanoveno žádné obecné minimální skóre pro splnění přijímací zkoušky na SŠ. Každá střední škola si sama určuje bodovou hranici pro přijetí.

Ve výsledku se vám započítá vždy lepší bodový zisk z každého předmětu, bez ohledu na termín a školu, kde jste zkoušku psali. To je výhoda jednotné přijímací zkoušky z dílny CERMATu. Přijímačky z českého a jazyka a matematiky mají svá specifika, tzn. počet a typ úloh, které najdete v naprosté většině testů. Typy úloh a jejich počet najdete v tomto článku. Zároveň uvádíme i okruhy učiva, na které je dobré se v přípravě na příjímačky zaměřit.

Jednotné přijímací zkoušky jsou sestaveny na základě rámcového vzdělávacího programu (RVP) a neobsahují nic, co by bylo nad rámec učiva 1. a 2. stupně základní školy. Připravili jsme si pro vás přehledný výpis toho, co s nejvyšší pravděpodobností bude v přijímačkách 2023 (jedná se o odhad na základě skladby předchozích testů, RVP a publikovaných informací k metodice tvorby CERMAT testů).

1. Co bude v příjímačkách z češtiny?

Přijímačky z češtiny obsahují celkem 30 úloh, ze kterých je možné získat maximálně 50 bodů. Na vypracování testu z čestiny budete mít 60 minut. Otázky jsou buď otevřené, vypisovací, nebo uzavřené, kdy maté na výběr z možností, možnosti přiřazujete nebo volíte z možností ANO/NE.

Co bude v příjímačkách 2023 – Český jazyk a literatura:

Maximální dosažitelný počet bodů: 50
Počet úloh: 30
Délka psaní testu: 60 minut

Typy úloh:
 • Otevřené úlohy (vypisovací) – celkem 15 bodů za úlohy z pravopisu, skladby, slovní zásoby a tvarosloví.
 • Uzavřené úlohy – úlohy s výběrem ze 4 možností – A/B/C/D, přiřazení správných odpovědí, seřazení textu, úlohy ANO/NE.
Obsah testu – okruhy učiva:
 • Pravopis (za 8–10 bodů)
 • Slovní zásoba a tvoření slov (za 6–10 bodů)
 • Větná skladba (za 5–8 bodů)
 • Tvarosloví (za 5–8 bodů)
 • Porozumění textu (za 8–10 bodů)
 • Slohová výchova (za 3–7 bodů)
 • Literární výchova (za 3–6 bodů)
Co bude v přijímačkách 2023 z češtiny?

2. Co bude v příjímačkách z matematiky?

Přijímačky z matematiky obsahují celkem 16 úloh, ze kterých je možné získat maximálně 50 bodů. Na vypracování testu z matematiky budete mít 70 minut. Některé otázky jsou otevřené, kdy je nutné uvést i postup, nebo pouze správný výsledek. Dále test obsahuje otázky uzavřené s výběrem z možností. Čekají vás také konstrukční (geometrické) úlohy.

Co bude v příjímačkách 2023 – Matematika:

Maximální dosažitelný počet bodů: 50
Počet úloh: 16
Délka psaní testu: 70 minut

Typy úloh:
 • Otevřené úlohy (s postupem) – vyžaduje a hodnotí se i postup. V případě zapsání pouze výsledku získává žák 0 bodů, i když je výsledek správný.
 • Otevřené úlohy (pouze výsledek) –  od 1 do 4 bodů podle náročnosti a počtu podúloh.
 • Uzavřené úlohy – výběr z 5 možností A/B/C/D/E, výběr ze šesti možností – A/B/C/D/E/F a jednou tzv. dichotomická úloha ANO/NE.
 • Konstrukční (geometrické) úlohy – zpravidla 2x, celkem za max. 6 bodů.
Obsah testu – okruhy učiva:
 • Číslo a proměnná (15 bodů) – výrazy, rovnice, převedení zlomku do základního tvaru
 • Závislosti, vztahy a práce s daty (6–14 bodů) – porozumění grafu, slovní úlohy
 • Geometrie (10–17 bodů) – nejde jen o rýsování, ale i o výpočet velikosti úhlů, výpočet délky, obvodu, obsahu, objemu atd.
 • Převody jednotek (2–3 body)
 • Nestandardní aplikační úlohy (8–11 bodů) – testují aplikaci znalostí za poslední roky studia, např. řešení úlohy pomocí úvahy či rovnic, ale i strategické a kombinatorické úlohy bez použití kombinatorických vzorců atd.

3. Co bude v příjímačkách 2023 – užitečné odkazy

Koupit Přijímačky nanečisto

Tým To dáš! Přijímačky nanečisto 💛

Co bude v přijíačakách 2023?

Zobrazit další recenze

Upozornění: Přehled Co bude v letošních přijímačkách je sestaven na základě analýz předchozích testů a zpracování informací publikovaných k 1. 12. 2022 na webu státní organizace CERMAT. Tento přehled je pouze odhadem založeným na našich zkušenostech se standardizovanými testy. Nemůžeme zaručit, že dílčí aspekty (např. typové úlohy či jejich počet) či další části testů nebudou pozměněny. Indikací k tomuto bude případný ilustrační test CERMAT, o kterém bychom na tomto webu informovali. Všechny informace zde jsou čistě informativní (slouží jako doplňující informace pro účastníky vzdělávání v kurzech provozovatele webu) a neoficiálním odhadem možného obsahu CERMAT testů v roce 2023.Zpracovávám objednávku